MRiPS: Dzięki resortowi rodziny powstaną nowe gminne centra usług wspierających Polaków

W czwartek, tj. 26 listopada b.r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg przy udziale przedstawicieli gmin Gogolin, Trzcianka i Rawicz podpisała kolejne umowy na realizację projektów mających na celu utworzenie centrów usług społecznych na terenach tych gmin.

Myślenie globalne, działanie lokalne

Projekty zostały wybrane w ramach konkursu pt. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2019 r. w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 100 mln zł. Dzięki tym funduszom powstanie łącznie co najmniej 30 placówek tego typu.
– Przekazywane w ramach projektów pieniądze są tylko środkiem, który ma realną wartość dopiero wtedy, gdy jest wykorzystywany na wsparcie Polaków, w tych dziedzinach życia, które go wymagają na danym terenie, w konkretnej społeczności lokalnej. W realizacji tych działań rola samorządowców jest absolutnie kluczowa i nie do przecenienia. Cieszę się, że jako rząd możemy ich w tym wspierać – podsumowała Marlena Maląg, Minister rodziny i polityki społecznej.
Gminy zobowiązują się do prowadzenia finansowanych przez resort projektów co najmniej przez 3 lata od zakończenia realizacji projektu. Na podstawie podpisanych umów resort przeznaczy:
– 2 349 484,50 zł na projekt „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie”,
– 3 124 090,00 zł na projekt „Czas na CUS – utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance”,
– 2 231 460,00 zł na projekt „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”.

Gogolin – zwiększenie usług wsparcia dla niepełnosprawnych

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie powstanie z przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem realizowanego projektu jest zwiększenie dostępności usług dla mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Trzcianka – wsparcie seniorów, większa dostępność dla niepełnosprawnych i ekologia

Poza stworzeniem Centrum Usług Wspólnych w gminie utworzony i wyposażony zostanie Dom Dziennej Opieki. Dzięki likwidacji barier architektonicznych władze gminy zwiększą dostępność usług dla osób niepełnosprawnych, a także wdrożą zupełnie nowe usługi dla mieszkańców. Ci będą mogli korzystać m.in. z doradztwa mobilnego asystenta rodziny, mediacji, wsparcia opiekuna osoby niepełnosprawnej czy mobilnego edukatora i coacha oraz doradcy zawodowego. Dzięki pozyskanym funduszom samorząd uruchomi także ekologiczny transport lokalny w postaci roweru miejskiego.

Rawicz – aktywizacja społeczna w trosce o rodziny, niepełnosprawnych i seniorów

Placówka w Rawiczu powstanie z przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i będzie realizowała usługi społeczne oraz usługi z zakresu wspierania rodziny, osób niepełnosprawnych, osób starszych i pobudzania aktywności obywatelskiej. Władze gminy zobowiązały się również do utworzenia nowych miejsc świadczenia usług społecznych takich jak Akademia dzieci i młodzieży, Akademia Życia, Punkt Edukacji Obywatelskiej, Kuźnia Wiedzy, Klubów Aktywności Lokalnej oraz Klub Samopomocy. Celem samorządowców jest także organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich.

Czym są Centra usług społecznych?

Centra usług społecznych to nowe jednostki organizacyjne gmin i instytucje lokalnej polityki społecznej. Są to miejsca, w których mają być dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych. Usługi będą świadczone przez różnych wykonawców, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.
Nabór wniosków był prowadzony od 31 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. (I runda naboru) oraz od 31 marca 2020 r. do 30 kwietnia (II runda naboru). Fundusze zostały podzielone na 4 typy projektów w zależności od wielkości gminy oraz rodzaju centrum usług społecznych. Wkład własny nie był wymagany. W odpowiedzi na konkurs złożono 52 wnioski o dofinansowanie na kwotę ponad 149 mln zł.


 

Źródło: PAP MediaRoom