Samorządy mają więcej czasu na składanie wniosków na Centra Usług Społecznych

Dobre wiadomości dla samorządów. Wydłużono termin składania wniosków w ramach konkursu na tworzenie centrów usług społecznych. Wnioski można składać do 31 marca do godz. 12.00.
Centra usług społecznych, czyli…
To nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo – pełna koordynacja i informacja o usługach społecznych w jednym miejscu – z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy.
Kto może ubiegać się o środki na tworzenie centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług?
Jednostki samorządu terytorialnego – gminy.
W zależności od typu projektu mogą to być:

  1. • gminy liczące poniżej 5 000 mieszkańców
  2. • gminy liczące między 5 000 a 99 999 mieszkańców
  3. • miasta liczące od 100 000 mieszkańców
  4. • miasta na prawach powiatu

Jaka kwota jest przeznaczona na dofinansowanie projektów? Czy wymagany jest wkład własny?
100 mln zł.
Wkład własny nie jest wymagany.
Jaka jest maksymalna wartość projektu?
W zależności od typu CUS maksymalna wartość projektu wynosi od 2,5 mln zł do 5 mln zł.
Co należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie?
Trzy załączniki – wstępne koncepcje:

  1. • przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych
  2. • wypracowywania modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS jako nowej jednostki organizacyjnej
  3. • organizowania społeczności lokalnej z uwzględnieniem animacji działań wspierających, opartych na wolontariacie, samopomocy mieszkańców i wsparciu sąsiedzkim (których wymogi zostały określone w Regulaminie konkursu udostępnionym na stronie internetowej www.efs.mrpips.gov.pl)

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Nabór wniosków wydłużono do 31marca 2020 r. (do godziny 12:00). Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl


 

Źródło: MRPiPS