Nie tracić talentów – kampania ,,Nauka bez Barier’’

Podstawowym celem projektu, realizowanego pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest zwiększenie dostępności edukacji akademickiej i nauki dla osób z  niepełnosprawnościami.
Głównym elementem kampanii jest platforma edukacyjno-informacyjna www.naukabezbarier.pl. To pierwsze tego typu w Polsce i najważniejsze narzędzie dedykowane środowiskom akademickim – w tym osobom z niepełnosprawnością – oraz przedsiębiorcom.
W Polsce po 1989 roku udało się wiele zrobić w dziedzinie dostępności edukacji na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych. Na progu przemian ustrojowych i  gospodarczych na studiach było zarejestrowanych ledwie kilkaset osób niepełnosprawnych i był to ułamek procenta społeczności akademickiej w całym kraju. Teraz stanowią one przeciętnie ok. 2 proc. wszystkich studentów – obecnie to grupa około 25 tys. żaków.
Ponadto, jak ocenia Najwyższa Izba Kontroli wśród osób niepełnosprawnych nadal niewielki jest odsetek studentów. ,,Mimo poprawy warunków stwarzanych przez uczelnie dla osób z niepełnosprawnością, ich udział w populacji wszystkich osób zaliczanych do tej grupy społecznej jest wielokrotnie niższy od takiego samego wskaźnika ustalonego dla osób sprawnych. Wśród nich wynosi on około 3,6%, podczas gdy studenci niepełnosprawni stanowią tylko 0,4 proc ogółu tej grupy’’. Ponadto w siedmiu, spośród 15 – stu skontrolowanych przez NIK uczelni, proces kształcenia osób z niepełnosprawnością wciąż nie odbywał się na zasadach, które dotyczyły osób sprawnych. I było to związane nie tylko z barierami architektonicznymi, ale także wynikało z utrudnień w dostępie do pełnej oferty dydaktycznej.
Ten stan ma zmieniać kampania Nauka Bez Barier. Jej głównymi celami są: aktywizacja osób niepełnosprawnych do korzystania z oferty studiów wyższych i  podejmowania działalności naukowej oraz zwiększenie dostępności uczelni i środowisk akademickich dla osób z niepełnosprawnością.
Jak podkreśla prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus – organizatora projektu – W ramach kampanii Nauka bez Barier chodzi również o zachęcenie uczelni do rozszerzenia swojej oferty edukacyjnej i naukowej, nie tylko dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, ale również dla osób nieposiadających orzeczenia z chorobami przewlekłymi, czy też z zespołem Aspergera lub z dysleksją. Chodzi o to, abyśmy jako społeczeństwo nie stracili żadnego naukowego talentu, bo są to wartościowi ludzie, którzy dzięki swojej wiedzy mogą w przyszłości przyczynić się do rozwoju kraju.
Strona internetowa www.naukabezbarier.pl stanowi kompendium wiedzy dla osób z  niepełnosprawnością, środowiska akademickiego oraz przedsiębiorców. Platforma umożliwia m.in. wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń oraz prezentację badań i projektów. Ten portal to także akcelerator, dzięki któremu zostaną zintegrowane pomysły, innowacje oraz projekty o wysokim potencjale promujące polską naukę. Dotąd w Polsce nie było projektu o takim charakterze, który łączyłby interesy środowisk kandydatów na studia, studentów, naukowców, uczelni i  przedsiębiorców.


 

Źródło: inf. pras.