Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych będą miały łatwiejszy dostęp do funduszy unijnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza zarządy 16 województw do udziału w programie „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”. Województwo łódzkie jest kolejnym, po małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, które podpisuje umowę na realizację programu.
Celem programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dzięki wsparciu działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, dofinansowanych ze środków europejskich.
Do 24 sierpnia tego roku PFRON w ramach programu wypłacił ponad 700 tys. zł na realizację 20 projektów. Dotychczas z projektów skorzystało prawie 700 beneficjentów. Kolejne organizacje złożyły wnioski o realizację projektów w roku 2020. W budżecie PFRON zaplanowano na ten program 5 mln zł.
W województwie małopolskim dzięki programowi udało się rozpocząć realizację dwóch projektów. Przekazano na ten cel 16 tys. zł. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” zrealizuje indywidualne plany działania i usługi aktywnej integracji; prowadzi staże, szkolenia, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, wspiera trenerów pracy, uczy kompetencji i umiejętności społecznych, a także wyposaża stanowiska pracy.
Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” prowadzi natomiast aktywizację społeczną i zawodową 32 uczestników WTZ w Gostwicy. To osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje analizę potrzeb i potencjału przez doradcę zawodowego i psychologa, wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych.
Do udziału w programie PFRON zgłoszony został już kolejny program. Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS opracowała projekt aktywizacji zawodowej osób niesłyszących. Projekt, prowadzony w partnerstwie z małopolskim oddziałem Polskiego Związku Głuchych, przewiduje różne formy wsparcia.
Województwo świętokrzyskie dzięki udziałowi w programie zrealizowało trzy projekty o wartości 470 tys. zł. W ramach programu PFRON Caritas Diecezji Kieleckiej buduje system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych, zaś Fundacja Dom Seniora im. Sue Rider w Pierzchnicy prowadzi projekt  „Aktywny i bezpieczny senior”. Innowacyjnym projektem dającym osobom niepełnosprawnym szansę na samodzielność może się pochwalić Fundacja San Giovanni, która tworzy mieszkania treningowe.
W roku 2020 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Staszowie otrzymało dofinansowanie na zorganizowanie dla swoich podopiecznych świetlicy terapeutycznej w Kurozwękach.
Organizacje pozarządowe z terenu województwa podkarpackiego zrealizowały natomiast dzięki wsparciu PFRON 15 projektów. W trakcie realizacji jest 16 kolejnych projektów o łącznej wartości 48 mln zł. Na mocy umów rozszerzono osiem podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej o ok. 190 nowych miejsc pracy, głównie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Pozostałe umowy służą rozwojowi mieszkalnictwa chronionego oraz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, pozwalają też na zapewnienie usług opiekuńczych.
Program „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” polega na współpracy z zarządami województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez zarządy województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Adresatami programu są organizacje pozarządowe, których projekty spełniające kryterium dostępu do finansowania wkładu własnego ze środków PFRON. Środki Funduszu w tym zakresie pozwalają na uzupełnienie wymaganego wkładu własnego w projektach.
Program pozwala na wyrównywanie szans współuczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, deinstytucjonalizację usług wspierających aktywizację zawodową i społeczną oraz współpracę w zakresie stałego polepszania warunków życia oraz zapewnienia odpowiednich usług wspierających dla osób niepełnosprawnych.
Na dofinansowanie w ramach programu partnerstwa mogą liczyć inicjatywy zapewniające dostępność usług świadczonych dla ogółu ludności w społeczności lokalnej, tworzące zindywidualizowane i efektywne formy wsparcia, w tym pomocy osobistej, wszechstronnej rehabilitacji, zatrudnienia wspomaganego, edukacji czy usług społecznych. Z programu skorzystać mogą twórcy projektów umożliwiających multidyscyplinarną ocenę indywidualnych potrzeb i potencjału osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ich integrację w społeczeństwie, poprawę mobilności i warunków mieszkalnictwa wspomaganego.


 

Źródło: inf. pras.