Parlament Europejski wzywa do nowej, ambitnej strategii UE w sprawie niepełnosprawności

Obecna strategia UE w sprawie niepełnosprawności dobiega końca, więc PE wzywa Komisję Europejską do przygotowania ambitnej strategii na okres po 2020 roku.
Oczekiwania PE wobec nowej strategii UE w sprawie niepełnosprawności
Parlament Europejski dąży do integracyjnego społeczeństwa, w którym prawa osób niepełnosprawnych są chronione, dostosowane do indywidualnych potrzeb i w którym nie ma dyskryminacji.
Na sesji plenarnej w czerwcu, posłowie zagłosują nad priorytetami nowej strategii UE w sprawie niepełnosprawności po 2020 roku, opartej na europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020.
Parlament chce, aby UE była liderem we wspieraniu osób niepełnosprawnych i wzywa do ambitnej i kompleksowej strategii opartej na zasadzie pełnego włączenia społecznego.
Parlament wzywa Komisję Europejską do:

  1. opracowania nowej strategii w ścisłej współpracy z osobami niepełnosprawnymi i ich organizacjami
  2. włączenia kwestii praw osób niepełnosprawnych do wszystkich polityk i obszarów
  3. ustanowienia jasnych i mierzalnych celów oraz regularnego monitorowania
  4. zapewnienia osobom niepełnosprawnym równego dostępu do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, transportu publicznego, mieszkań
  5. wystarczających środków na realizację wszystkich obowiązków związanych z dostępnością
  6. wdrożenia i dalszego rozwoju pilotażowego projektu unijnej karty osoby niepełnosprawnej, który umożliwia wzajemne uznawanie statusu osoby niepełnosprawnej w niektórych krajach UE
  7. wspólnej unijnej definicji „niepełnosprawności”

Osoby z niepełnosprawnościami w Europie: fakty i liczby

Szacuje się, że w UE jest 100 milionów osób z niepełnosprawnościami.
Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (w wieku 20-64) wynosi 50,6%, w porównaniu do 74,8% dla osób bez niepełnosprawności (2017).
28,7% osób niepełnosprawnych w UE jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w porównaniu z 19,2% ogółu ludności (2018).
800 000 osobom z niepełnosprawnościami odmawia się prawa głosu w UE.

Istniejące unijne środki na rzecz osób niepełnosprawnych

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności została utworzona w celu wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Międzynarodowy, prawnie wiążący traktat o prawach człowieka ustanawiający minimalne standardy w celu ochrony praw osób niepełnosprawnych.
Ratyfikowana przez UE i wszystkie państwa członkowskie.
Zgodnie ze swoimi kompetencjami, zarówno UE, jak i państwa członkowskie są zobowiązane do wykonania zobowiązań.
Do konkretnych inicjatyw zainicjowanych dzięki europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności należy europejski akt w sprawie dostępności, który gwarantuje, że więcej produktów i usług, takich jak smartfony, tablety, bankomaty lub e-książki, będzie dostępnych dla osób niepełnosprawnych.
Dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych zapewnia osobom niepełnosprawnym łatwiejszy dostęp do danych i usług online, ponieważ strony internetowe i aplikacje obsługiwane przez instytucje sektora publicznego, takie jak szpitale, sądy lub uniwersytety, muszą być dostępne.

Następne kroki

Komisja Europejska planuje przedstawić swój wniosek dotyczący nowej strategii w sprawie niepełnosprawności w 2021 roku.


 

©Unia Europejska, Parlament Europejski, Źródło: Parlament Europejski