Komunikat z posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów

„W ramach Komitetu Społecznego będziemy kontynuować podjęte wcześniej działania i przygotowywać propozycje rozwiązań dla Rady Ministrów odpowiadające na problemy społeczne” – powiedział Wicepremier Piotr Gliński rozpoczynając posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów w dniu 4 grudnia br.

Program „Dostępność Plus”

Komitet Społeczny zapoznał się z informacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na temat funkcjonowania programu „Dostępność Plus”. Realizowane są obecnie zadania na kwotę 5 mld zł, w które zaangażowane są różne instytucje państwowe.

Dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił Komitetowi Społecznemu informację na temat wymagań koniecznych do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Komitet Społeczny przyjął informację do wiadomości i zobowiązał Fundusz do przeglądu rozwiązań w zakresie możliwych uproszczeń procedury.


 

Źródło: KPRM