Wysokie Mazowieckie: Starosta wręczył nominacje członkom Powiatowej Rady ds. Niepełnosprawnych

Zarządzeniem Starosty Wysokomazowieckiego dnia 18 listopada powołana została Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wysokiem Mazowieckiem. 25 listopada Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński wręczył nominacje członkom rady. Podczas spotkania dokonano również wyboru Przewodniczącego Rady oraz omówiono obecną sytuację w dziedzinie pomocy niepełnosprawnym na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych należy m.in.:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
  niepełnosprawnych;
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu
  pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

25 listopada nominacje do rady z rąk Starosty Wysokomazowieckiego odebrali: pan Tomasz Kulesza, pani Anna Felczuk, pani Marzena Kryńska oraz pan Krzysztof Porowski, który został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Rady.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Iwona Kalinowska serdecznie podziękowała za dotychczasową pracę na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym oraz podkreśliła bardzo dobrą współpracę PCPR z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z powiatu wysokomazowieckiego. Jak zaznaczył starosta, Bogdan Zieliński obecnie osoby niepełnosprawne z powiatu wysokomazowieckiego mają znacznie większe możliwości rozwoju, aktywności i rehabilitacji niż kilkanaście lat temu, głównie dzięki powstaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zakładu Aktywności Zawodowej.
Od 2006 roku na terenie powiatu wysokomazowieckiego działają dwa warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez stowarzyszenia. Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowcu jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura”. Udział w zajęciach bierze 40 uczestników z gmin Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec, Szepietowo i Klukowo. Uczestnicy Warsztatu mają zapewnioną rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą. Dla wielu z nich jest to jedyna szansa wyjścia z domu, spotkania się z rówieśnikami, nawiązania przyjaźni oraz rozwijania swoich zainteresowań. Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Starych Raciborach są prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa. Do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczęszcza 55 uczestników. Na terenie powiatu funkcjonują również dwa Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze: w Kostrach-Noskach oraz Perkach Karpiach. Od 2016 roku w Krzyżewie działa Zakład Aktywności Zawodowej, w którym obecnie zatrudnionych jest 28 osób niepełnosprawnych.


 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem