Poznań: Nie masz internetu w domu? Zgłoś się do projektu „Wykluczenie cyfrowe”

Dnia 9 września 2019r. rozpoczęła się rekrutacja do  projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”. Formularze Zgłoszeniowe można składać do 6 grudnia 2019r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, posiadających meldunek w Poznaniu a nie posiadających dostępu do Internetu w domu oraz zaliczających się do jednej z poniższych grup docelowych:

  1. – Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych; (tzn. dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 701 zł netto, w rodzinie dochód na osobę nie może przekroczyć 674 zł netto lub 764 jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne)
  2. – Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub z ośrodkami pomocy społecznej;
  3. – Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; (jesli posiadasz takie orzeczenie, nie obejmuje cię kryterium dochodowe)

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy złożyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. – kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;
  2. – zaświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku
  3. – kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w Biurze Zarządu Projektu.
Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30-15.30. Dokumenty można przesyłać również pocztą. Liczy się data wpływu.


 

Źródło: UM Poznań