Częstochowa: Rozwinąć skrzydła – praca dla osób z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca ogłasza nabór osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym – z chorobą nowotworową lub inną chorobą przewlekłą zainteresowanych udziałem w projekcie „Rozwinąć skrzydła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Projekt jest realizowanyw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 50 osób dorosłych (46K) z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
(z chorobami onkologicznymi i innymi chorobami przewlekłymi), będących mieszkańcami Częstochowy lub powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 01.09.2019r. – 30.06.2021 r.
Projekt skierowany jest do grupy docelowej spełniającej następujące warunki:

 1. – osoby dorosłe
 2. – osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym (z chorobami onkologicznymi i innymi chorobami przewlekłymi), legitymujące się orzeczeniem wymienionym w art. 1 lub 62 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 3. – osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy
 4. – osoby zamieszkałe na terenie Częstochowy lub powiatów częstochowskiego, kłobuckiego
  i myszkowskiego
 5. – osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
 6. – osoby z każdym wykształceniem.

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym będą stanowiły co najmniej 50% grupy docelowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do projektu będą mogły wziąć udział w formach wsparcia dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości zapisanych w Kontrakcie z Wnioskodawcą.
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 1. – Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej:
  • indywidualne konsultacje z doradcą/czynią zawodowym/ą
  • indywidualne konsultacje z psychologiem/żką.
 2. – Moduł społeczny:
  warsztaty kompetencji społecznych: warsztaty integracyjne – budowanie empatii, trening komunikacji, warsztaty nt. budowania poczucia własnej wartości, warsztaty nt. radzenia sobie ze stresem, trening asertywności, warsztaty rozwoju osobistego
  • zajęcia „Mistrz intelektu”.
 3. – Moduł zawodowy:
  • poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne
  • pośrednictwo pracy
  • certyfikowane kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym: pracownik/czka ds. florystyki, pracownik/czka ds. informatyczno-administracyjnych
  • 5-miesięczne płatne staże zawodowe.
 4. – Moduł zdrowotny:
  • rehabilitacja ruchowa
  • psychoterapia.
 5. – Wsparcie asystenta/ki osobistego/ej osoby z niepełnosprawnością.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie przez okres 6 miesięcy od 17 września 2019r. do 18 lutego 2020r.
Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w Biurze Projektu przy ul. Orzechowskiego 1 w Częstochowie (Biuro czynne: poniedziałek, środa, piątek w godz. 9:00-17:00 oraz wtorek, czwartek w godz. 9:00 – 19:00), a także ze strony internetowej  Wnioskodawcy: http://www.hospicjumczestochowa.pl/.
Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy.


 

Źródło: mat. pras.