Kępno: Blisko 900 tysięcy zł. na wsparcie osób niepełnosprawnych

Źródło: inf. pras.


 

„Zależy nam właśnie na Was” to nowy projekt kierowany do osób niepełnosprawnych, na realizację którego Gmina Kępno pozyskała dotacje w wysokości 893 437,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 940 460,00 zł. Dotacja pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost miejsc świadczenia usług opiekuńczych  oraz objęcie wsparciem 45 osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany  będzie na terenie Gminy Kępno od 30 września 2019 r. do 29 września 2022, przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie  w partnerstwie  ze  Spółdzielnią Socjalną „Szansa”- podmiotem ekonomii społecznej.
W ramach projektu wsparciem objętych  zostanie 45 osób niesamodzielnych z tytułu niepełnosprawności, czyli osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
Z każdym uczestnikiem projektu zostanie podpisana umowa na wzór kontraktu socjalnego. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.
Projekt zakłada realizację 4 zadań:

  1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania W ramach  usług opiekuńczych zostaną  zatrudnione w Spółdzielni Socjalnej „Szansa” trzy opiekunki, które będą pracować również w godzinach popołudniowych, wieczornych i w weekendy. W MGOPS zostanie zatrudnionych dwóch terapeutów. Do ich należeć będzie m.in. – motywowanie uczestników projektu do aktywności, organizowanie i prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej, opracowanie indywidualnego planu pracy terapeutycznej, doradztwo i gotowość do niesienia pomocy we współpracy z innymi specjalistami.
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania W ramach specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania 45 osób niepełnosprawnych uzyska wsparcie psychologa w zakresie m.in. akceptowania własnych cech charakteru, poczucia własnej tożsamości i kształtowania poczucia własnej wartości, budowania wizerunku, wiedzy w zakresie skutecznych metod komunikacji interpersonalnej. Zadanie będzie realizowane przez MGOPS w Kępnie.
  3. Wypożyczalnia sprzętu dla osób niesamodzielnych. Wypożyczalnia będzie zorganizowana w pomieszczeniach Spółdzielni Socjalnej „Szansa”. Będzie prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa” na zasadach zawartych w opracowanym regulaminie wypożyczalni.  Wypożyczalnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00. Odbiorcami wsparcia będą wyłącznie osoby,.
    Z myślą o osobach, które zostaną objęte w projekcie usługami opiekuńczymi zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych: 2 wózki inwalidzkie, 3 ciśnieniomierze, 3 balkoniki, 6 kul, 3 taborety pod prysznic lub nakładki do wanny, 3 maty antypoślizgowe do wanny.
  4. Wsparcie dochodowe. MGOPS w Kępnie obejmie wsparciem dochodowym w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych  45 uczestników projektu co przyczyni się do polepszenia  ich sytuacji bytowej.