Wiedza Edukacja Rozwój – są efekty i nowe przedsięwzięcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Dzięki udziałowi w projektach z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 100 tysięcy osób zdobyło nowe kwalifikacje, a ponad 300 tysięcy uzyskało pracę. Komitet Monitorujący podsumował działania programu w 2018 roku. Posiedzeniu przewodniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 to odpowiedź na współczesne wyzwania stojące przede wszystkim przed osobami młodymi, które chcą zacząć pracę czy osobami borykającymi się z ryzykiem wykluczenia społecznego. Bardzo się cieszę, że mamy czym się pochwalić, jeśli chodzi o realizację jego założeń – stwierdziła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Głównym punktem dwudniowego posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania z 2018 roku.
Prawie wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte w co najmniej 100%, a wiele zakładanych wartości docelowych zostało przekroczonych. W sprawozdaniu zostały również przedstawione informacje na temat realizacji celów pośrednich programu, co stanowi dla Komisji Europejskiej podstawę do oceny jego wykonania. W oparciu o tę ocenę zostaną przyznane środki z rezerwy wykonania.
Do końca 2018 r. podpisano blisko 5 tysięcy umów na 15,2 miliarda złotych. Wsparciem objęto ponad 782,6 tysięcy uczestników, z czego 433,4 tysięcy to osoby bezrobotne, a 187,8 tysięcy – bierne zawodowo. Ponad połowa osób biorących udział w projektach programu to osoby młode, poniżej 25 roku życia. Większość uczestników to osoby, które skorzystały z aktywizacji zawodowej w projektach przeznaczonych dla osób poniżej 29 roku życia.
Komitet Monitorujący wydał zgodę na realizację dwóch nowych projektów służących dostosowaniu usług świadczonych przez administrację publiczną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Pierwszy projekt to „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego – zasoby, szkolenia, walidatory” ministerstwa cyfryzacji. Resort planuje przygotować 50 dostępnych cyfrowo szablonów stron internetowych i BIP, z których będą mogły korzystać jednostki administracji publicznej. W projekcie stworzone będzie także narzędzie do automatycznej weryfikacji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych jednostek administracji publicznej.
Drugi z przyjętych projektów to „Samorząd bez barier – kompetencje i procedury”, realizowany przez ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji. Zakłada on stworzenie pilotażu usprawnień w jednostkach samorządu terytorialnego w takich obszarach jak: zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, obsługa klientów z niepełnosprawnościami, koordynacja i przestrzeganie dostępności w urzędzie.