Twój E-PIT – Urząd skarbowy rozliczy zeznanie podatkowe za nas

Pobierz bezpłatny program do rozliczeń PIT i wesprzyj nas przekazując 1,5% podatku. Wystarczy, że w swoim zeznaniu wpiszesz nasz numer KRS: 0000662293.


 

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie będzie już musiał wypełniać wniosków, ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek.
Jego zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową będzie czekać na niego w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym. Wprowadzenie takiej usługi stało się możliwe dzięki rozbudowie zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.
W 2019 r. z Twojego e-PIT-a skorzystają podatnicy rozliczający się za 2018 r. na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych). W usłudze udostępniony zostanie także PIT-OP, tj. oświadczenie, na którym emeryt lub rencista, który otrzymał od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2018 r. i nie uzyskał w 2018 r. innych dochodów, które powinien wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, może wskazać nr KRS organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1% podatku należnego.
Od 2020 r. usługa będzie dostępna (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) dla osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i składają PIT-36, PIT-36L oraz płacących zryczałtowany podatek dochodowy, tj. rozliczających się na PIT-28.

Gdzie można znaleźć swój E-PIT?

Zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT za 2018 r. będzie oczekiwać na podatnika od dnia 15 lutego na Portalu Podatkowym w miejscu wskazanym na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
Jeśli Urząd Skarbowy będzie posiadać dane kontaktowe podatnika dodatkowo powiadomi go e-mailem, że przygotowane zostało dla niego zeznanie podatkowe wraz z informacją, gdzie podatnik go znajdzie.

Jak się zalogować do usługi Twój E-PIT?

Podatnik będzie mógł zalogować się do usługi Twój e-PIT podając:
• PESEL albo: NIP i datę urodzenia,
• jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2018 r.),
• kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r.
lub zalogować się korzystając z profilu zaufanego.
Do zalogowania się do usługi nie jest wymagane posiadanie podpisu kwalifikowanego, ani konta na portalu podatkowym.

Jakie informacje znajdą się w usłudze Twój E-PIT?

Zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.
W PIT-37 znajdą się informacje od pracodawców/płatników, numer rachunku bankowego oraz dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak ulga na dzieci oraz dane organizacji pożytku publicznego (OPP), jeśli podatnik wskazał ją rok wcześniej. Dane te podatnik może oczywiście zmienić. Jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać z innych ulg czy odliczeń np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne lub użytkowania internetu czy wpłat na IKZE – uzupełnia te dane w udostępnionym zeznaniu podatkowym samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.
W PIT-38 zostanie natomiast wskazana strata za rok ubiegły. Podatnik logując się do usługi będzie mógł dopisać straty z lat wcześniejszych.

Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT?

W usłudze Twój e-PIT podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego.
Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w przygotowanym zeznaniu. Oczywiście podatnik łatwo może zmienić zarówno dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy logując się do usługi.

Czy trzeba się logować i akceptować zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT?

Podatnik, który wybiera usługę Twój e-PIT jako sposób na rozliczenie za 2018 r. i nie chce skorzystać z ulg czy odliczeń innych poza wskazaną w usłudze ulgą na dzieci ani dokonać innych zmian nie musi się logować i akceptować zeznania. Wówczas 30 kwietnia takie automatycznie przygotowane rozliczenie zostanie uznane za złożone. Podatnik zostanie o tym powiadomiony przez urząd skarbowy.
Ministerstwo Finansów zachęca jednak do logowania się do usługi i sprawdzenia swoich danych np. kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty. Po zalogowaniu podatnik ma następujące opcje:
1. może zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Od momentu akceptacji liczony będzie np. skrócony termin na zwrot nadpłaty podatku dla podatnika. Jeśli zaś podatnik ma podatek do zapłaty łatwo wykona elektroniczny przelew bezpośrednio z usługi (jeśli jego bank udostępnił taką możliwość).
2. może wprowadzić zmiany do zeznania:
• zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
• zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chce przekazać 1% podatku jak i cel szczegółowy,
• zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,
• dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
• podać lub zmienić numer rachunku, na który chce otrzymać zwrot nadpłaty

a na końcu zaakceptować zmienione zeznanie i pobrać UPO;
3. może odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku przygotowany Twój e-PIT nie będzie brany pod uwagę.
4. może też nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia przygotowane rozliczenie zostanie uznane za złożone.

Czy korzystając z usługi można liczyć na szybszy zwrot podatku?

Tak. Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wysłania zeznania. Urzędy skarbowe będą się jednak starać, aby ten termin był jak najkrótszy.

Co w przypadku jeśli z zeznania złożonego automatycznie wynika dopłata podatku? Czy podatnik zostanie o tym poinformowany? Od kiedy naliczane są odsetki?

Jeśli podatnik nie zaloguje się na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia wówczas przygotowane w ramach usługi Twój e-PIT zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone. W przypadku dopłaty podatku urząd skarbowy w terminie do 31 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na dokonanie zapłaty. Dopiero od tej daty naliczane będą odsetki.
W przypadku gdy podatnik korzysta z zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT, ale nie zaakceptuje go i stanie się ono zeznaniem złożonym automatycznie,termin do zwrotu nadpłaty podatku będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań przypada 30 kwietnia, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja.