Konsultacje publiczne projektu dot. dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych

Termin wydarzenia:
05.07.2018 – 16.07.2018

Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu nowelizacji prawa autorskiego, która wdraża dyrektywę dotyczącą dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy proces legislacyjny” został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2017/1564. Celem dyrektywy jest zwiększenie dostępności utworów takich jak książki, czasopisma, gazety, magazyny oraz inne teksty pisane, dla osób niewidomych oraz osób z innymi dysfunkcjami uniemożliwiającymi czytanie. Dyrektywa wprowadza w tym zakresie jednolity, obowiązkowy wyjątek od praw autorskich i praw pokrewnych, ułatwiający wykonywanie kopii utworów w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz transgraniczną wymianę takich formatów.
Dotychczasowe przepisy polskiego prawa autorskiego umożliwiają korzystanie z utworów dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych w najszerszym zakresie na jaki pozwalało prawounijne. Nie określają jednak zasad wymiany kopii między uprawnionymi do tego podmiotami, co w praktyce – w zestawieniu z brakiem jednolitego wyjątku w państwach UE – może stanowić jedną z barier dla transgranicznej wymiany kopii książek dostępnych dla niewidomych. Projektowana zmiana przepisów, w ślad za regulacją europejską oraz Traktatem z Marrakeszu, ma na celu ustalenie kręgu podmiotów uprawnionych oraz wprowadzenie zasad wymiany kopii, zbieżnych z zasadami wprowadzanymi w innych państwach europejskich. Ma to w konsekwencji prowadzić do stworzenia spójnego międzynarodowego środowiska, sprzyjającego transgranicznej wymianie kopii w formatach dostępnych dla osób niewidomych.
Zapraszamy do zajęcia stanowiska wobec projektu nowelizacji do dnia 16 lipca 2018 roku (albo w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zaproszenia do udziału w konsultacjach).
Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag także w wersji elektronicznej na adres dwim@mkidn.gov.pl.