Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało projekt „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych”


– Poziom państwa demokratycznego można poznać po tym, jak traktuje mniejszości i osoby w gorszym położeniu. Naszym wspólnym zadaniem jest budowa zaufania do instytucji publicznych i polityk antyprzemocowych – powiedziała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz podczas dzisiejszego (23 kwietnia 2024 r.) seminarium kończącego projekt predefiniowany „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych”.
W swoim wystąpieniu wiceminister sprawiedliwości stwierdziła, że przeciwdziałanie przemocy wobec najsłabszych stanowi dla obecnego kierownictwa resortu priorytet. Podkreśliła również, że wypracowane w toku realizacji projektu narzędzia można z powodzeniem stosować na szeroką skalę.
W Ministerstwie Sprawiedliwości wiceminister Zuzanna Rudzińska-Bluszcz nadzoruje między innymi prace Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich oraz Zespołu ds. opracowania propozycji rozwiązań normatywnych w zakresie zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji. Ściśle współpracuje również z Biurem Rzeczniczki Praw Dziecka oraz organizacjami humanitarnymi, takimi jak UNICEF czy Save the Children.
Celami projektu predefiniowanego „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych” były poprawa efektywności systemu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat ich problemów. W ramach przedsięwzięcia zwiększono kompetencje służb i instytucji udzielających wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym zagrożonym bądź dotkniętym przemocą w rodzinie.
Uczestnicy dzisiejszego seminarium podsumowali działania podjęte podczas realizacji projektu, omówili przeprowadzone szkolenia oraz przedstawili Model profilaktyki przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych i doznających przemocy oraz dla ich rodzin. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi profesor Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Piotr Chomczyński, dr Jarosław Przeperski oraz Paulina Gutek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, który był jednym z beneficjentów projektu. W seminarium uczestniczyli ponadto przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Departamentu Polityki Senioralnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Projekt „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych” jest częścią programu „Sprawiedliwość”, którego operatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Został on zrealizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 (tzw. Funduszy Norweskich). Partnerami inicjatywy są Dyrektoriat Norweskiej Służby Więziennej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego Królestwa Norwegii. W oparciu o porozumienie podpisane 8 stycznia 2021 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości za realizację projektu odpowiedzialne było Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
W ramach programu „Sprawiedliwość” sfinansowano ponadto dwa inne projekty predefiniowane: „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” oraz „Pilotażowe kompleksy penitencjarne”.


 

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości