NCBR: Ku likwidacji barier w dostępie do kształcenia wyższego. Ruszył kolejny konkurs NCBR


Z myślą o szkołach wyższych bardziej zaawansowanych w obszarze dostępności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego pt. „Uczelnie coraz bardziej dostępne”. NCBR na zapewnienie, że uczelnie będą przyjazne dla studentów ze szczególnymi potrzebami, przeznaczy kolejne 400 mln zł. Nabór wniosków w konkursie potrwa do 28 czerwca br. Środki na ten cel pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 już ponad 200 polskich uczelni podjęło konkretne działania na rzecz znoszenia barier w edukacji na poziomie wyższym. Realizacja zasad równych szans i niedyskryminacji wyraża się na uczelniach m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i taką organizację procesu kształcenia, która zapewni dostosowanie studiów do potrzeb wszystkich studentów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Kolejny konkurs pod hasłem „Uczelnia Dostępna”

Będzie to już kolejny z konkursów NCBR realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), który przyczyni się do likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym pod hasłem „Uczelnia Dostępna”. Poprzez nabór w konkursie „Uczelnie coraz bardziej dostępne” NCBR po raz kolejny pomoże polskim uczelniom podjąć aktywne działania, dzięki którym otworzą się na osoby ze szczególnymi potrzebami oraz wesprze w równym dostępie do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości jego ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

„Nadrzędnym celem konkursu jest zniesienie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego to priorytet, który dzięki Funduszom Europejskim z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) możemy dumnie wspierać. Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji na każdym etapie życia jest fundamentalne w efektywnym procesie kształcenia. Poprzez nabór w konkursie „Uczelnie coraz bardziej dostępne” NCBR pomoże kolejnym polskim uczelniom podjąć aktywne działania, dzięki którym otworzą się na studentów ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być standardem, aby wszyscy studenci mogli na równi korzystać ze swoich praw”

– podkreślił prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jeszcze więcej pieniędzy z Funduszy Europejskich na dostępność uczelni

Wnioskodawcami w konkursie mogą być wyłącznie uczelnie, które zrealizowały projekt w ramach ścieżki MIDI lub MAXI w ramach konkursów realizowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Mogą oni starać się o łączny budżet 400 milionów złotych, przeznaczony na realizację projektów, które doprowadzą do spełnienia wymagań określonych dla ścieżki Rozwój+, w ramach wszystkich obszarów opisanych w dokumencie Opis ścieżki Rozwój+, przy czym poszczególne działania mogą dotyczyć kilku obszarów jednocześnie. Aby skorzystać z naboru, po stronie wnioskodawców wymagany jest niewielki wkład własny, którego minimalny udział w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu to 3%. W celu realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami Wnioskodawca ma także możliwość wprowadzenia do wniosku o dofinansowanie wydatków w ramach cross-financingu w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki można przeznaczyć na zakup infrastruktury lub adaptację budynków, pomieszczeń, otoczenia budynków związane z dostosowaniem uczelni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Projekty Wnioskodawcy będą mogli realizować samodzielnie lub w partnerstwie spełniając poniższe kryteria:
– Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie z inną uczelnią, partner musi również spełniać wymogi kryterium. – Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która zrealizowała projekt w ramach ścieżki MIDI lub MAXI w ramach konkursów realizowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Kryterium ma umożliwić uczelniom, które zrealizowały projekty ze środków PO WER, kontynuowanie procesu wdrażania dostępności, jego doskonalenie i dalszy rozwój w tym obszarze. – Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić efekty projektu realizowanego w konkursie Uczelnia dostępna w ramach PO WER. – W ramach konkursu należy opracować wyłącznie jeden projekt, mający za zadanie poprawę sytuacji całego podmiotu w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i uwzględniający działania i ich zakres określone w Opisie ścieżki Rozwój+ stanowiącym załącznik do Regulaminu Wyboru Projektów (RWP).

8 mln zł na Rozwój+

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Uczelnie coraz bardziej dostępne” rozpocznie się 8 kwietnia i potrwa do 28 czerwca br. do godz. 23:59. Maksymalna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 8 milionów złotych. Limit nie uwzględnia wartości wkładu własnego. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu SOWA EFS. Na przeprowadzenie oceny Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewiduje maksymalnie 120 dni w zależności od liczby zgłoszonych wniosków w konkursie.
Maksymalny okres realizacji projektu może potrwać 48 miesięcy. Zgodnie z Regulaminem Wyboru Projektów do projektu musi zostać zaangażowana, na pełny czas jego realizacji, osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zapewnianiu dostępności, w tym co najmniej 2 lata w zapewnianiu dostępności w obszarze szkolnictwa wyższego. Osoba ta będzie obowiązkowo wchodziła w skład zespołu zarządzającego projektem, ale nie jest wymagane, aby pełniła w zespole zarządzającym funkcję kierownika projektu. Dopuszczalne jest ponadto zaangażowanie np. eksperta zewnętrznego spełniającego określone w kryterium wymagania.
Nadrzędnym celem konkursu jest osiągnięcie jak największej dostępności uczelni z uwzględnieniem wszystkich aspektów jej funkcjonowania i wyrównywanie poziomów dostępności na uczelniach.
Obszary wymienione w treści Opisu ścieżki Rozwój+, o których mowa w kryterium, to:
– Struktura organizacyjna, – Dostępność architektoniczna, – Dostępność informacyjno-komunikacyjna, – Dostępność cyfrowa, – Technologie, – Procedury, – Usługi wspierające edukację, – Działania podnoszące świadomość niepełnosprawności.
Zobowiązanie do spełnienia „na wyjściu” określonych wymagań we wszystkich ww. obszarach zapewnia kompleksowy charakter wsparcia przewidzianego projektem. Nadrzędnym celem konkursu jest osiągnięcie jak największej dostępności uczelni z uwzględnieniem wszystkich aspektów jej funkcjonowania i wyrównywanie poziomów dostępności na uczelniach.
NCBR podkreśla, że w konkursie uwzględniono także kryteria premiujące działania, chcąc m.in. wzmacniać potencjał podmiotów ekonomii społecznej poprzez zapewnienie szerszego udziału w realizacji zamówień, tj.:
– kryteria związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami lub zdobywaniem przez nich nowych kompetencji przy realizacji działań projektowych;- kryteria promujące udział podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności przedsiębiorstw społecznych, w rozumieniu ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.


 

Źródło: PAP MediaRoom