Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o rozszerzenie projektu modyfikacji renty socjalnej


Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, zgłosił uwagi dotyczące obywatelskiego projektu zmiany ustawy o rencie socjalnej, który zakłada modyfikację sposobu ustalania tej renty. Projekt ten jest krokiem w stronę poprawy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, jednak Rzecznik uważa, że wymaga on głębszej analizy i rozszerzenia zakresu.
Zaproponowane zmiany mają na celu dostosowanie renty socjalnej do minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma zapewnić godne życie osobom uprawnionym do tego świadczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę wzmocnienia wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnością, ale jednocześnie wskazuje na konieczność rozszerzenia projektu.
Zdaniem Rzecznika, projektowane rozwiązanie nie obejmuje wszystkich grup osób z niepełnosprawnością, uprawnionych do świadczeń z zabezpieczenia społecznego niższych niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Warto zastanowić się nad uwzględnieniem tych osób, zwłaszcza z perspektywy ich trudności w dostępie do rynku pracy.
W uzasadnieniu projektu podkreśla się, że obecna kwota renty socjalnej nie pokrywa koniecznych wydatków związanych z niepełnosprawnością. Regularne wizyty u lekarzy specjalistów, rehabilitacja, specjalistyczne żywienie oraz środki higieny wymagają znacznych nakładów finansowych. Zwiększenie kwoty renty socjalnej i jej coroczna waloryzacja mogą przyczynić się do lepszego pokrycia tych wydatków.
Jednak Rzecznik podnosi istotny problem, zauważając, że projekt może naruszać zasadę równego traktowania oraz sprawiedliwości społecznej. Dodatkowo proponowane zmiany mogą wpłynąć na dostęp osób z niepełnosprawnością do innych form wsparcia przewidzianych w różnych aktach prawa.
Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o głębszą refleksję i uwzględnienie jego uwag w dalszych pracach nad projektem. Wskazuje również na konieczność analizy wpływu proponowanych zmian na inne świadczenia socjalne, takie jak pomoc społeczna czy dodatki mieszkaniowe. Ostatecznym celem powinno być stworzenie spójnego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, zgodnego z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.


 

Źródło: Biuro RPO