Wyprawka szkolna – program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników

Zbliżający się rok szkolny 2023/2024 przynosi świetne wieści dla uczniów z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025” przewiduje, że w nadchodzącym roku szkolnym ponad 57 tysięcy uczniów będzie miało możliwość skorzystania z wsparcia finansowego na zakup niezbędnych materiałów.

Dofinansowanie dla lepszej edukacji

Program pomocy uczniom niepełnosprawnym stanowi jedno z narzędzi wyrównywania szans edukacyjnych oraz podnoszenia jakości kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnościami. W latach 2023–2025, dofinansowanie obejmie uczniów ze specjalnymi potrzebami, takich jak uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, a także inne rodzaje niepełnosprawności intelektualnej czy afazją.

Wsparcie dla różnych grup uczniów

W ramach programu, uczniowie objęci dofinansowaniem to zarówno ci uczęszczający do różnych typów szkół, takich jak licea ogólnokształcące, technika, czy też szkoły muzyczne, jak i ci uczęszczający do szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Program obejmie łącznie około 183 020 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych będzie zależna od typu szkoły i stopnia niepełnosprawności. Uczniowie uczęszczający do liceum, technikum, szkół muzycznych oraz branżowych szkół I i II stopnia mogą otrzymać dofinansowanie do kwoty 445 zł. Natomiast uczniowie z niepełnosprawnościami intelektualnymi umiarkowanymi lub znacznymi oraz uczęszczający do szkół specjalnych przysposabiających do pracy mogą otrzymać wsparcie do kwoty 225 zł.

Realizacja programu

Minister Edukacji i Nauki jest odpowiedzialny za koordynację programu. Na lata 2023–2025 przewidziano budżet w wysokości 69,7 miliona złotych (21,5 mln zł w 2023 r., 23,5 mln zł w 2024 r., 24,7 mln zł w 2025 r.), pochodzący ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. W przypadku wzrostu liczby uprawnionych uczniów, kwota ta może zostać zwiększona, co daje nadzieję na jeszcze szersze wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnościami w Polsce.


 

Źródło: MEiN