Program Dobry Start czyli wyprawka na dziecko

Skorzystaj z programu Dobry Start. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.
Od 1 lipca możesz złożyć wniosek przez internet. Papierowe wnioski można składać od 1 sierpnia.
Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to przez Emp@tię
— portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną.

Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start

●rodzic,
●opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
●opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
●osoba ucząca się.
Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.
Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

Uczniowie objęci programem Dobry Start

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:
1. Nie ukończył:
●20 lat,
●24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
●umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
●potrzebie kształcenia specjalnego,
●potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.
2. Uczy się w placówce, takiej jak:
●szkoła podstawowa,
●dotychczasowe gimnazjum,
●szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
●szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
●młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
●specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
●specjalny ośrodek wychowawczy,
●ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Kogo NIE obejmuje program Dobry Start

●dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
●studentów.

Co zrobić

Jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji
1.Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty:
●Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
●swój dokument tożsamości — dowód osobisty lub paszport.
2.Złóż go wraz z wszystkimi dokumentami w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie:
●zanieś do wybranej instytucji,
●wyślij pocztą.
Jeśli składasz wniosek online
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie swojego banku.

Gdzie złożyć wniosek

W urzędach i instytucjach, które przyjmują wnioski 500+.
Wniosek możesz złożyć w:
●urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
●ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
●innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie — dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.

Ile będziesz czekać

●do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
●do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.
Zapytaj w instytucji, w której złożysz wniosek, jak możesz odebrać pieniądze.
Zazwyczaj możesz wybrać:
●przelew na konto,
●przekaz pocztowy,
●gotówkę w kasie urzędu.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia

Możesz bezpłatnie odwołać się od decyzji odmownej do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:
●osobiście,
●pocztą — najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).