„Wszyscy to wszyscy II”. O edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących w placówkach ogólnodostępnych.

Wiceminister Marzena Machałek uczestniczyła w konferencji „Wszyscy to wszyscy II”. Tematem wydarzenia była rola Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących w placówkach ogólnodostępnych.
Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek mówiła o kierunkach, tendencjach zmieniających się paradygmatów społecznych oraz nastawieniu rodziców do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
– Rolą edukacji włączającej jest takie dostosowanie edukacji, czy to w szkole, która jest specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym, czy w szkole ogólnodostępnej, aby edukacja była dostosowana do dzieci, by później w życiu dorosłym miały one szansę na godne i w miarę możliwości, samodzielne życie – powiedziała wiceminister Marzena Machałek.
Podkreśliła również, że szkoła jest miejscem pokonywania trudności. Nadrzędną sprawą jest przyszłość, szansa na samodzielne życie, pracę.
Wiceminister Marzena Machałek zwróciła uwagę na zmieniający się paradygmat społeczny. Wskazywała, że rodzice nie chcą wysyłać dzieci do ośrodków odległych od miejsca zamieszkania. Ważna jest więź rodzinna.
– To nie jest tak, że dzieci z niepełnosprawnościami są skazane na bycie i funkcjonowanie daleko od rodziców. Ta zmiana, że ośrodek, szkoła powinny być blisko ucznia, blisko domu jest potrzebą wynikającą ze zmiany podejścia do niepełnosprawności – podkreśliła Sekretarz Stanu w MEiN.
Zdaniem wiceminister Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą nie będą zastępować szkół specjalnych, ale uzupełnią pomoc oferowaną dzieciom i młodzieży przez szkoły ogólnodostępne.
– Są środki na 300 dodatkowych SCWEW-ów, by były w prawie każdym powiecie. Nie chcemy likwidować szkół i ośrodków specjalnych. Mamy też 10-krotnie więcej dzieci ze spektrum autyzmu w szkołach ogólnodostępnych, z czego 90 proc. uczęszcza do szkół ogólnodostępnych – podsumowała wiceminister.
Do rodziców należy wybór szkoły, do której uczęszcza ich dziecko. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez wiceminister Marzenę Machałek 73 proc. dzieci niewidzących kształci się w ośrodkach specjalnych. Natomiast ponad 80 proc. dzieci niedowidzących jest w szkołach ogólnodostępnych.


 

Źródło: MEiN