Mazowsze otrzymało ponad 24 mln zł z PFRON. Sejmik podzielił środki

Ponad 24 mln zł ze środków pochodzących z PFRON ułatwi tegoroczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Mazowsza. Radni województwa przyjęli podział tych funduszy. Znaczna część wesprze miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w mazowieckich zakładach aktywności zawodowej. Przyznano też środki na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

– W tym roku środki, nad podziałem których obradowali radni województwa, to aż 24 mln zł. Jak dotychczas największą część, bo ponad 13 mln zł – stanowi pula przeznaczona na działalność zakładów aktywności zawodowej, na które radni zdecydowali przeznaczyć większe środki niż wynikałoby z algorytmu. Taka decyzja była konieczna, by chronić te miejsca przed wysoką inflacją i zwiększyć ich konkurencyjność. Chodzi przecież o stworzenie warunków zatrudnienia dla osób, które nie zawsze od razu odnajdą się na otwartym rynku pracy

– mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.
Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem. Na 2023 r. PFRON przyznał samorządowi województwa mazowieckiego ponad 24 mln zł na realizację ustawowych zadań.

Nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Prawie 13,5 mln zł przeznaczonych jest na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Obecnie jest ich w naszym województwie dziesięć: ZAZ Galeria „Apteka Sztuki” w Warszawie, ZAZ „Zdrówko Legionowo”, Zakład Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze (pow. piaseczyński), ZAZ w Klwowie (pow. przysuski), Stowarzyszenie Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami „Drzewo Marzeń” w Adamowie (pow. białobrzeski), ZAZ w Płocku, ZAZ Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań w Płocku, Rolniczy ZAZ dla Niewidomych w Stanisławowie (gm. Drobin, pow. płocki), ZAZ Stowarzyszenia Aktywnej Innowacji Społecznej w Siennicy (pow. miński), ZAZ w Siedlcach
Dofinansowanie zgodnie z algorytmem wyniosłoby 10,1 mln zł. Jednak ze względu na wysoki poziom inflacji i potrzebę zachowania konkurencyjności tych ZAZ-ów, radni zdecydowali o zwiększeniu tej kwoty o ok. 2,7 mln zł.

– Dodatkowo rekomendowaliśmy zarządowi województwa i radnym zabezpieczenie 700 tys. zł, gdyby pojawiła się w tym roku kalendarzowym możliwość utworzenia nowego zakładu aktywności zawodowej

– dodaje Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 12 z nich. Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nie mogą to być rozbiórki obiektów, ale mogą – przebudowy lub remonty.
Na podstawie wnioskowanych kwot i zobowiązań wynikających z już prowadzonych projektów wieloletnich, radni zdecydowali, że na ten cel zabezpieczonych będzie ponad 6,2 mln zł.

Organizacje pozarządowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Ponad 4,5 mln zł to pula na dofinansowanie inicjatyw dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

– Środki, które radni przeznaczyli na wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pozwolą niedługo uruchomić konkursy dotacyjne w siedmiu obszarach. Wśród nich m.in. szkolenia, kursy, warsztaty aktywizujące społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami. Cieszymy się, że w tak trudnych czasach mogą liczyć na finansowe wsparcie

– wyjaśnia Aleksander Kornatowski.
Wśród finansowanych inicjatyw są nie tylko szkolenia, kursy i warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów, kadry i wolontariuszy. Dofinansowane mogą być również grupowe i indywidualne zajęcia, które pozwolą osobom niepełnosprawnym nabywać, rozwijać i podtrzymywać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, a w przypadku osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną – m.in. rozwijać umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem.
Wsparcie może być przeznaczone również na działania włączające osoby z niepełnosprawnościami w rynek pracy – w tym doradztwo zawodowe, specjalistyczne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
O środki będzie można ubiegać się też przy organizacji regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników. Wsparciem objęte będą świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS