Mazowsze otrzymało ponad 18 mln zł z PFRON. Sejmik podzielił środki

Ponad 18,2 mln zł ze środków pochodzących z PFRON ułatwi tegoroczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu. Radni województwa przyjęli podział tych funduszy. Największa część wesprze działalność zakładów aktywności zawodowej. Przyznano też środki na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością.

– Środki pochodzące z PFRON na rok 2022, to środki, które od lat wspierają trzy segmenty działań dotyczących osób z niepełnosprawnościami: działalność zakładów aktywności zawodowej, dofinansowanie robót budowlanych w konkretnych obiektach oraz dotacje dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

– mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.
Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem. Na 2022 r. PFRON przyznał samorządowi województwa mazowieckiego ponad 18,2 mln zł na realizację ustawowych zadań.

Miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Dokładnie 9,73 mln zł przeznaczonych jest na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Obecnie na Mazowszu działa już dziesięć ZAZ-ów, a jeden jest właśnie w trakcie uruchamiania. Nowością w tym roku jest zwiększona kwota na jednego uczestnika z 25 tys. zł na 27,5 tys. zł.

Środki na roboty budowlane

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 24 wnioski o dofinansowanie robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 14 z nich. Na podstawie wnioskowanych kwot oraz biorąc pod uwagę trwające wieloletnie projekty, ustalono, że na ten cel zabezpieczonych będzie prawie 6,9 mln zł.
Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Nie mogą to być rozbiórki obiektów, ale mogą – przebudowy lub remonty.

Organizacje pozarządowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowo ok. 1,7 mln zł to pula na dofinansowanie inicjatyw dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

– Jak co roku do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje, które prowadzą działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przyjęty przez radnych województwa podział środków pozwoli nam niedługo ogłosić konkurs, warto więc śledzić informacje na ten temat

– wyjaśnia Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Wsparcie może objąć siedem obszarów. Jednym z nich jest organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
Może być to również organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy, prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć. Dofinansowanie można uzyskać na działania na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy.
O środki można ubiegać się też przy organizacji regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników. Wsparciem objęte mogą być świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS