Wsparcie osób potrzebujących w powiecie warszawskim zachodnim

Hospicjum onkologiczne w Bramkach to jeden z elementów działań na rzecz osób niesamodzielnych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Oprócz 4 mln zł dofinansowania z budżetu Mazowsza, zarząd województwa przeznaczył dodatkowo środki PFRON – zarówno na utworzenie hospicjum (440 tys. zł), jak i poprawę warunków w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach (ok. 400 tys. zł).
Zarząd województwa mazowieckiego w ostatnich latach przyznał samorządowi powiatu warszawskiego zachodniego dofinansowanie ze środków PFRON na trzy projekty. Dwa z nich dotyczą kompleksu budynków, które są miejscem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych.

Hospicjum w Bramkach

Stworzenie Hospicjum Onkologicznego w Bramkach było możliwe m.in. dzięki ogromnemu wsparciu ze strony województwa mazowieckiego. Powiat otrzymał 4 mln zł dofinansowania z budżetu Mazowsza oraz ok. 440 tys. zł ze środków PFRON, które są w dyspozycji samorządu województwa. Dotychczas na terenie powiatu brakowało tak sprofilowanej placówki. Bardzo szybkie starzenie się społeczeństwa oraz rosnąca liczba osób trafiających do hospicjów jest jednym z poważniejszych zjawisk i problemów współczesnej cywilizacji.

– Nadal jest wiele do zrobienia w opiece hospicyjnej. Takie miejsca jak otwierana dziś placówka są potrzebne, dlatego wsparliśmy finansowo budowę kwotą ponad 4 mln złotych

– mówił marszałek Adam Struzik.

Budynek

W ramach inwestycji powstał parterowy budynek hospicjum składający się z pięciu brył – centralnej i czterech przylegających skrzydeł. W obiekcie znajdują się jedno- lub dwuosobowe pokoje dla 32 pacjentów. W jednym skrzydle mieszczą się pokoje z 13 łóżkami, w drugim pokoje z 19 łóżkami, w tym izolatka. Obiekt będzie ekologiczny i energooszczędny – wyposażony w odnawialne źródła energii: instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła, co znacząco wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji budynku i zmniejszy zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła energii.

Działalność

Hospicjum poza statutowymi zadaniami ma razem z sąsiadującym Domem Pomocy Społecznej oraz warsztatami terapii zajęciowej realizować szeroko pojętą rehabilitację osób z niepełnosprawnościami – również społeczną.

– Otwierane dziś hospicjum, to element szeroko pojętej polityki społecznej w tej części województwa. Wsparcie przekazane ze środków PFRON przyczyniło się zarówno do powstania hospicjum, jak i do poprawy działalności tutejszego Domu Pomocy Społecznej – wszystko dla dobra osób niesamodzielnych lub wymagających usamodzielnienia

– zaznaczał Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Z założenia powstanie tej placówki ma polepszyć życie osób potrzebujących całodobowej opieki i rehabilitacji, dzięki kompleksowej terapii, jak również aktywizacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie w hospicjum programów zajęć rehabilitacyjnych i opieki paliatywnej będzie miało pozytywny wpływ na ogólny stan psychofizyczny podopiecznych, zapewni codzienną pracę z fizjoterapeutami, a przede wszystkim godne warunki funkcjonowania w czasie choroby.
Tego typu symbioza placówek organizujących zajęcia terapeutyczne przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę stworzy warunki pomocy osobom z niepełnosprawnościami – tak bardzo potrzebującym różnego rodzaju wsparcia. Podopieczni Hospicjum uczestniczyć mają w różnych formach terapii i rehabilitacji pod okiem specjalistów, którzy będą współdziałać w celu ogólnego polepszenia stanu psychofizycznego podopiecznych. Planowane jest tu wprowadzenie dodatkowych zajęć z zastosowaniem techniki terapii zajęciowej, np.: socjoterapii, arteterapii, muzykoterapii – w zależności od potrzeb osób przebywających w hospicjum.

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach

Samorząd powiatu warszawskiego zachodniego otrzymał w ubiegłym roku m.in. 396 tys. zł ze środków PFRON na przebudowę budynku „Hostelu” działającego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, które pozwoli jego mieszkańcom na usamodzielnianie się.
Ten DPS ma różne formy mieszkalnictwa – dostosowane do każdego stopnia możliwości psychofizycznych jego mieszkańców. Osoby wymagające pomocy i opieki w każdej sferze funkcjonowania znajdują miejsce w budynku głównym, zapewniającym całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego, opiekuńczego i terapeutycznego.
Osoby sprawniejsze fizycznie i psychicznie, wymagające pomocy tylko w określonych sferach funkcjonowania, mają możliwość zamieszkania w Hostelu – nowoczesnej formie mieszkalnictwa opartej na budowaniu prawidłowych wzajemnych relacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, pod dyskretnym nadzorem wykwalifikowanej kadry. Są to często osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi, u których występują inne niepełnosprawności, m.in. ruchowa, wzroku, neurologiczna. Dofinansowany projekt zakładał, że obiekt „Hostelu” będzie przypominał niezależne mieszkania przygotowujące mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie – realizując w ten sposób postulaty deinstytucjonalizacji.
W budynku brakowało windy i podjazdu, co utrudniało skuteczne i efektywne prowadzenie działań, gdyż osoby te nie mogły samodzielnie poruszać się pomiędzy kondygnacjami budynku oraz wchodzić i wychodzić z budynku. Utrudniało to aktywny udział mieszkańców w zajęciach, swobodne korzystanie z pomieszczeń, a także uniemożliwiało niezależne funkcjonowanie i integrację społeczną.
Ponadto warto podkreślić, że powiat warszawski zachodni prowadzi też inny (trwający jeszcze projekt dwuletni), dotyczący zmian w budynku Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim (dofinansowanie w wysokości blisko 425 tys. zł również zostało przyznane przez zarząd województwa ze środków PFRON).

Zasady podziału środków z PFRON

Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem.
W 2022 r. PFRON przyznał samorządowi województwa mazowieckiego ponad 18,5 mln zł na realizację ustawowych zadań. Radni województwa przyjęli podział tych środków, przeznaczając prawie 6,3 mln zł na projekty zakładające roboty budowlane wykonywane w budynkach, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
W realizacji tego zadania chodzi o stworzenie przestrzeni dostępnej właśnie dla tych osób. Prace mogą mieć różny zakres, ale nie mogą wiązać się z całkowitą rozbiórką obiektu. Wnioski mogą składać samorządy lokalne, organizacje i przedsiębiorcy.
W tym roku samorząd województwa otrzymał w ramach algorytmu z PFRON kwotę ponad 24 mln zł, w tym ponad 10 mln zł na działanie zakładów aktywności zawodowej. Podział środków z PFRON na inne zadania zaplanowany jest na najbliższe – marcowe posiedzenie sejmiku województwa.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS