10-lecie ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Minister Marlena Maląg otworzyła konferencję z okazji 10-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele rządu, instytucji i organizacji, które na co dzień dbają o prawa osób z niepełnosprawnościami.
Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 r. Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

Ambitne cele

„Wsparcie drugiego człowieka jest misją rządu Prawa i Sprawiedliwości – powiedziała minister Marlena Maląg, otwierając konferencję.”

W tym mieszczą się działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – likwidowanie stojących przed nimi barier. Stale i znacząco rosną kierowane na ten cel przez rząd środki: w 2015 roku wynosiły 15 mld zł, w tym roku to już ponad 37 mld zł, do których dochodzą znaczne kwoty przekazane przez PFRON i dodatkowe 800 mln zł z Kancelarii Premiera Rady Ministrów.
Minister Maląg zwróciła uwagę, że powołanie Funduszu Solidarnościowego, umożliwiającego realizacje takich programów, jak Asystent Osobisty, Opieka 75+ czy Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, to konkretna realizacja podjętych zobowiązań.

List premiera

Minister Marlena Maląg odczytała list premiera Mateusza Morawieckiego, skierowany do organizatorów i uczestników konferencji.

„Osoby z niepełnosprawnością włączają nas w krąg swojej obecności i swojego życia – napisał premier.”

Przypomniał, że w wyniku różnych zdarzeń losowych każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji. Dlatego naszym wspólnym celem musi być pełne włączenie do życia w społeczeństwie wszystkich członków naszej wspólnoty. To prawa do edukacji, zatrudnienia i niezależnego życia. Ich gwarantem jest właśnie Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

Wyrównanie szans

Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwrócił uwagę, że wysoka ranga konferencji pokazuje, że sprawy osób z niepełnosprawnościami są przez rząd traktowane priorytetowo.

„Powstająca w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z partnerami społecznymi, ustawa o wyrównywaniu szans będzie finalnym krokiem we wdrażaniu Strategii. Zagwarantuje prawo do niezależnego życia i samostanowienia – mówił wiceminister Wdówik.”

W jego opinii już Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami z 2021 roku zasadniczo zmieniła optykę, z rehabilitacyjnej na opartą na równych prawach. W tym kierunku prowadzą też programy mieszkaniowe i edukacji włączającej.

Prelekcje i panele

Podczas konferencji odbyły się tematyczne prelekcje oraz dwa panele dyskusyjne: „Edukacja i Zatrudnienie” oraz „Niezależne życie osób z niepełnosprawnościami”.
Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.


 

Źródło: MRiPS