WUF11: Okrągły Stół ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Okrągły Stół ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest kluczowym miejscem spotkań dla uczestników pracujących na rzecz budowania integracyjnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych miast i osiedli ludzkich. Podczas Światowego Forum Miejskiego okrągły stół posłuży jako przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń, strategii, narzędzi i działań na rzecz wdrażania Nowej Agendy Miejskiej i miejskiego wymiaru celów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zgromadził dziś szeroką gamę interesariuszy, w tym na różnych szczeblach rządowych, praktyków miejskich, organizacji osób niepełnosprawnych, instytutów, środowisk akademickich i przedstawicieli okręgów wyborczych osób starszych. W dyskusji uczestniczyli wiceministrowie Paweł Wdówik i Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Włączenie tematyki dostępności do dyskusji nad trendami polityki miejskiej i kierunkami procesów urbanizacyjnych jest dziś bezdyskusyjne wobec zmian jakie obserwujemy w naszych społeczeństwach. Chęć podejmowania szerokiej dyskusji jest wyrazem otwartości liderów politycznych na zmianę paradygmatu w zarządzaniu miastem. Obserwujemy też, że w coraz większym stopniu proces ten uwzględnia współpracę i dialog wielu aktorów, którym zależy na tym by miasto było przestrzenią użyteczną i przyjazną”

– mówiła Jarosińska-Jedynak.
W dyskusji wyraźnie wybrzmiało, że dostępność przestrzeni miejskiej nie powinna być traktowana jako przywilej, ale jako prawo każdego człowieka do: równego i sprawiedliwego traktowania jego potrzeb związanych z funkcjonowaniem, organizacją i zarządzaniem przestrzenią, w której mieszka.

„W Polsce, te wartości staramy się od kilku lat podkreślać mocniej poprzez intensywne działania ogólnonarodowego Programu Dostępność Plus. Aby je urzeczywistniać, tworzymy warunki dla systemowego włączenia dostępności do polityk publicznych – zmieniamy prawo i inwestujemy także w miastach po to by osoby z niepełnosprawnościami mogły czuć się możliwie samodzielnie i realizować swoje zamiary życiowe – od tych najprostszych i prozaicznych jak zakupy, po te, które budują nasz status społeczny, takie jak dobra edukacja czy zatrudnienie”

– akcentowała Jarosińska-Jedynak.


 

Źródło: MFiPR