Gdynia: W Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej pojawił się dotykowy plan obiektu

W ramach projektu „Akademia Marynarki Wojennej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” w Bibliotece Głównej AMW został właśnie postawiony dotykowy oraz brajlowski plan obiektu.
Osoby niewidome i słabowidzące będą mogły teraz łatwiej zorientować się w topografii uczelni. Nowa tablica z dotykowym i brajlowskim planem obiektu została umieszczona w Bibliotece Głównej. Pozwoli ona rozeznać się, gdzie znajdują się i trafić z biblioteki do miejsc takich, jak aula, czytelnia, szatnia, toalety, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, bufet, czy ochrona. I to trafić tak, by ominąć znajdujące się na drodze przeszkody oraz korzystając przy tym z wind i podjazdów dla wózków.
Plan powstał w ramach realizowanego od stycznia 2020 roku projektu „Akademia Marynarki Wojennej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”, który potrwa do czerwca 2023 roku.

– Celem głównym projektu jest wzrost dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje on wdrożenie kompleksowego programu zakładającego zmiany organizacyjne, proceduralne w zakresie kształcenia, technologiczne, architektoniczne oraz realizację działań podnoszących świadomość i kompetencje kadry uczelni oraz studentów. Uważamy, że podjęte działania umożliwią pełną integrację studentów z niepełnosprawnościami ze społecznością akademicką AMW

– informuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które działa od stycznia 2020 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na rzecz studentów, doktorantów i pracowników będących osobami niepełnosprawnymi.
Jako że dostępność idzie w parze zarówno z uczelnią jak i z miastem, AMW i Gdynia podpisały na początku 2021 roku porozumienie na rzecz pełnego uczestnictwa studentów z niepełnosprawnościami w życiu akademickim. W ramach porozumienia uczelnia konsultuje z Biurem Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością swoje działania związane z projektem, a miasto służy uczelni radą, wsparciem i pomocą merytoryczną.
Projekt „Akademia Marynarki Wojennej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu „Uczelnia dostępna”.


 

Źródło: kom. pras. / UM Gdynia / Przemysław Kozłowski