Rada Ministrów przyjęła strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.
Rząd chce zwiększyć poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Realizacja działań zawartych w Strategii umożliwi osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Na wsparcie osób niepełnosprawnych rząd przeznacza coraz więcej środków. W 2020 r. było to ok. 27 mld zł, o ponad 12 mld zł więcej niż jeszcze w 2015 r., kiedy wsparcie wyniosło ok. 15 mld zł.

Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r., liczba osób z niepełnosprawnościami wynosiła ok. 4,7 mln, co stanowiło 12,2 proc. ludności kraju. Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności posiadało w 2011 r. przeszło 3,1 mln osób. Natomiast według danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, na koniec 2019 r. liczba osób z niepełnosprawnością (prawomocne orzeczenie lub wyroki sądu) wynosiła ponad 4 mln osób, a liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – blisko 300 tys.
Strategia zakłada realizację 113 działań, kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Dokument przewiduje m.in.:

 1. • reformę systemu orzekania o niepełnosprawności;
 2. • wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji;
 3. • przygotowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami;
 4. • wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej oraz tzw. opieki wytchnieniowej;
 5. • rozwój mieszkalnictwa wspomaganego;
 6. • rozwój edukacji włączającej;
 7. • przygotowanie do wejścia na rynek pracy;
 8. • opracowanie Narodowego Programu Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych;
 9. • wdrożenie zatrudniania wspomaganego;
 10. • ograniczanie barier w podejmowaniu aktywności zawodowej;
 11. • modyfikację systemu wsparcia finansowego adekwatnego do potrzeb i poziomu niepełnosprawności;
 12. • modyfikację systemu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami;
 13. • wdrożenie uniwersalnego projektowania i jednolitych standardów dostępności obiektów przestrzeni publicznej.

Wysokość środków przewidzianych do realizacji poszczególnych projektów będzie ustalana corocznie przez Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową. Do realizacji Strategii będą mogły być wykorzystywane także środki z Unii Europejskiej.
Za koordynację prac związanych z realizacją Strategii będzie odpowiadał Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Głównym wskaźnikiem monitorującym realizację celu głównego Strategii – jakim jest włączenie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych – jest współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.
W 2018 r. współczynnik wynosił 28,3 proc., a w 2019 r. – 28,8 proc.
W 2025 r. przewidziano jego wzrost do poziomu 35 proc., a w 2030 r. – do 45 proc.
Strategia uwzględnia postulaty środowiska osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dokument został zaopiniowany przez Krajową Radę Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polską Radę Języka Migowego, a także liczne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021 – 2030 wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.


 

Źródło: KPRM