Zachodniopomorskie: Rusza projekt unijny „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie wraz z partnerem – GOS Polska Sp. z o.o, zaprasza do udziału w projekcie aktywizującym osoby z niepełnosprawnościami.
Projekt PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
Projekt „Program Aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego, którego głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa wśród 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród min. 22% osób niepełnosprawnych oraz poziom aktywności społecznej wśród min. 44% osób niepełnosprawnych.
Projekt realizowany będzie w terminie 01.01.2021r.-31.03.2022r.

Do kogo jest skierowany projekt?

W projekcie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Dodatkowe punkty premiujące w procesie rekrutacji otrzymają osoby o niskich kwalifikacjach oraz kobiety.
FORMY WSPARCIA
Projekt przewiduje udział uczestników w następujących formach wsparcia:

 1. • warsztaty aktywizacji społecznej,
 2. • indywidualna terapia psychologiczna lub coaching,
 3. • terapia rodzinna z psychologiem (w tym dla członków rodzin/opiekunów),
 4. • pomoc prawna,
 5. • indywidualne doradztwo wizerunkowe (porady wizażysty, stylisty i fryzjera),
 6. • integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp.,
 7. • terapia ruchowa/rehabilitacja/fizjoterapia/fizykoterapia/masaż/biofeedback itp.,
 8. • spotkania z dietetykiem,
 9. • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 10. • szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,
 11. • staż zawodowy,
 12. • pośrednictwo pracy,
 13. • usługi trenera pracy,
 14. • wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (jeśli jest potrzeba).

Projekt jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdemu uczestnikowi/uczestniczce biorącemu udział w projekcie organizatorzy oferują:

 1. • stypendium szkoleniowe za czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 2. • stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym,
 3. • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów na usługi w ramach projektu,
 4. • możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu,
 5. • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie.

Formularze rekrutacyjne można składać w terminie od 18.01 do 12.02.
Więcej informacji o projekcie – regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie projektu:
http://www.gos-polska.pl/projekty/251-program-aktywizacji-spoleczno-zawodowej-osobniepelnosprawnych-2021


 

Źródło: GOS Polska