Od 1 września nowe limity dorabiania dla pracujących emerytów i rencistów

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające świadczenia w postaci wcześniejszej emerytury, rentę rodzinną, rentę z tytułu niezdolności do pracy, lub rentę socjalną, mogą dorobić do pobieranego świadczenia, nie zapominając jednocześnie o górnych limitach umożliwiających dorobienie, ustalanych raz na kwartał i wynoszących 70% i
130% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Od 1 września 2020 r. nowy limit będzie wynosił:

  1. 3517,20 zł – kwota równa 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – po jej przekroczeniu pobierane świadczenie zostanie zmniejszone lub całkowicie zawieszone (w przypadku renty socjalnej),
  2. 6531,90 zł. – kwota równa 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – po jej przekroczeniu pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.