Powiat Ostrzeszowski: Placówki Wsparcia Dziennego zawieszają działalność

Wojewoda Wielkopolski polecił zawiesić działalność placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego od dnia 11.08.2020 r. do 13.09.2020 r. Decyzje podyktowane są aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu ostrzeszowskiego i mają na celu zabezpieczenie mieszkańców placówek.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne, oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie nie wymaga uzasadnienia i jest wydawane w formie decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu.


 

Źródło: Biuro Prasowe, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu