„Od wykluczenia do aktywizacji” – do zgarnięcia 3 miliony złotych

Osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym – długotrwale bezrobotne, uzależnione, niepełnosprawne – wymagają szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy i walce z życiowymi trudnościami. Z myślą o nich powstał skierowany do podmiotów ekonomii społecznej program „Od wykluczenia do aktywizacji”. – Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu, do wzięcia są 3 mln zł – informuje minister Marlena Maląg.
„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.
Czym są kluby i centra integracji społecznej? – To instytucje odgrywające niezwykle ważną rolę we wspieraniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w powrocie do aktywności zawodowej czy pełnienia innych ról społecznych. Oferują profesjonalne wsparcie, możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy, ale też zdolności do samodzielnego przezwyciężania trudności życiowych – tłumaczy minister Marlena Maląg.
W 2019 r. w ramach programu dofinansowano 45 projektów na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Były to przede wszystkim podmioty zatrudnienia socjalnego, a działaniami objęto ponad 1,6 tys. osób.
– Rusza konkurs ofert do tegorocznej edycji programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim centrów i klubów integracji społecznej, prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla – ogłasza minister Marlena Maląg.
Do wzięcia są 3 mln zł. Projekty będzie można realizować od początku marca do końca grudnia 2020 r.
– Oferty będzie można składać w pięciu priorytetach wskazanych w programie, w szczególności w zakresie rozwoju usług reintegracyjnych świadczonych przez centra i kluby integracji społecznej i nawiązywania współpracy z pracodawcami – wskazuje szefowa MRPiPS.
Pozostałe priorytety związane są z przeciwdziałaniem wykluczeniu młodzieży, wspieraniem włączania podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielcze oraz wsparciem ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego.
Wszelkie informacje o zasadach udziału w konkursie znajdą się w regulaminie, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS oraz na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl.
Oferty można składać do 2 marca br.


 

Źródło: MRPiPS