Prawa pasażerów niepełnosprawnych w ruchu kolejowym: Rada Europejska uzgadnia swoje stanowisko w sprawie zaktualizowanych zasad

W poniedziałek 2 grudnia, Rada Europejska uzgodniła swoje stanowisko w sprawie proponowanej reformy praw pasażerów w ruchu kolejowym . Zaktualizowane przepisy poprawią prawa pasażerów, w szczególności osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, zapewnią bardziej jednolite stosowanie przepisów i poprawią jakość dostarczania informacji. Ponadto nowe przepisy zwiększą świadomość pasażerów i będą promować stosowanie „biletów bezpośrednich”, które obejmują kolejne usługi kolejowe obsługiwane przez jedną lub więcej firm. Dokument zapewnia również równe warunki działania dla wszystkich rodzajów transportu poprzez wprowadzenie klauzuli dotyczącej wyjątkowych okoliczności (siła wyższa).
Te nowe zasady wzmocnią prawa wszystkich pasażerów, w tym pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej. Zapewnią również jasność w przypadku opóźnień i odwołań. Jednocześnie będą zachęcać przedsiębiorstwa kolejowe do zapewniania większej liczby lepszych usług, co zwiększy popularność tego przyjaznego dla środowiska środka transportu.
— Sanna Marin, fiński minister transportu i komunikacji, przewodniczący spotkania
We wniosku zmieniono obecne rozporządzenie, począwszy od 2007 r., Które ma zastosowanie zarówno do krajowych, jak i międzynarodowych podróży i usług.
Stanowisko Rady („podejście ogólne”) określa jasne zasady i jasno określa obowiązki w zakresie świadczenia usług transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej , w tym w przypadkach, gdy stacje są eksploatowane bez personelu i pociągi nie mają personelu towarzyszącego. Wyjaśnia zasady rekompensaty za utratę lub naprawy sprzętu do poruszania się. Personel udzielający pomocy osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej zostanie przeszkolony, aby wiedzieć, jak zaspokoić ich różne potrzeby. Rada dostosowała również tekst do niedawnego aktu w sprawie dostępności, aby zapewnić spójność zasad.
Zakres rozporządzenia będzie stopniowo rozszerzany, aby objąć nim niektóre usługi krajowe, które państwa członkowskie mogą obecnie zwolnić z przepisów rozporządzenia, w szczególności w sytuacjach związanych ze zobowiązaniami z tytułu świadczenia usług publicznych. Stopniowy charakter przedłużenia jest niezbędny dla zapewnienia pewności prawnej i poszanowania istniejących umów z operatorami. Państwa członkowskie będą nadal mogły przyznawać wyłączenia, na przykład w odniesieniu do usług miejskich, podmiejskich i regionalnych (w przeciwieństwie do usług dalekobieżnych), ze względu na ich szczególne cechy.
Tekst poprawia dostarczanie informacji o prawach pasażerów. Na przykład na bilecie należy podać podsumowanie praw; jeżeli nie jest to możliwe, pasażer musi zostać poinformowany w inny sposób.
Klauzula siły wyższej w przypadku usług kolejowych zapewni jasność prawa i stworzy bardziej równe warunki działania w odniesieniu do innych rodzajów transportu, dla których takie klauzule już istnieją. Przedsiębiorstwa kolejowe nie będą musiały płacić odszkodowania za opóźnienia lub odwołania w okolicznościach, których nie mogły uniknąć, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, poważne klęski żywiołowe lub osoby na torze. Strajki dla pracowników kolei nie będą objęte tym zwolnieniem.
Pasażerom łatwiej będzie otrzymywać informacje o biletach bezpośrednich . Jeśli podróż obejmuje połączenia, sprzedawca musi poinformować pasażera przed zakupem, czy bilety stanowią bilet tranzytowy. Bilety, które nie są biletami przejściowymi, będą musiały to wyraźnie zaznaczyć. Tekst wyjaśnia również obowiązki i zobowiązania przedsiębiorstw kolejowych i sprzedawców biletów w przypadkach, gdy bilety są kupowane w ramach jednej transakcji.
Zmienione rozporządzenie będzie obowiązywać dwa lata po jego wejściu w życie. Komisja przedstawiła wniosek we wrześniu 2017 r. Rada i Parlament Europejski wynegocjują warunki ostatecznego tekstu.


 

Źródło: UE / kom pras.