Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Dlaczego warto uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

Dzięki temu dostaniesz formalne potwierdzenie, że jesteś osobą niepełnosprawną. Na jego podstawie Możesz starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia, na przykład możesz:

 • uzyskać odpowiednie zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej albo zakładzie pracy chronionej,
 • skorzystać z przywilejów pracowniczych, między innymi z prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy lub krótszego czasu pracy,
 • uzyskać świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy, kartę parkingową,

dostać dofinansowanie do:

 • turnusu rehabilitacyjnego,
 • sprzętu rehabilitacyjnego,
 • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • likwidacji barier architektonicznych (na przykład montażu pochylni, usunięcia progów w budynku),
 • likwidacji barier w komunikowaniu się (na przykład zakupu komputera),
 • likwidacji barier technicznych (na przykład zakupu urządzenia, które umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym do samochodu),
 • działalności gospodarczej albo rolniczej,

Możesz skorzystać z usług:

 • socjalnych i opiekuńczych (na przykład pomoc przy robieniu zakupów i załatwianiu spraw urzędowych, sprzątanie, gotowanie),
 • terapeutycznych,
 • rehabilitacyjnych, które są oferowane przez instytucje pomocy społecznej czy organizacje pozarządowe,
 • pocztowych,

 

Możesz skorzystać z ulg:

 • podatkowych (na przykład z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne),
 • na przejazdy środkami transportu publicznego,
 • w placówkach kulturalnych i sportowych.

 

Jeśli uzyskasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności — pamiętaj, że nie dostaniesz świadczeń, ulg i uprawnień automatycznie. Często musisz spełnić dodatkowe warunki. Dowiedz się więcej na przykład:

 • w ośrodku pomocy społecznej,
 • w centrum pomocy rodzinie,
 • w urzędzie pracy,
 • w urzędzie miasta albo starostwie powiatowym,
 • w urzędzie skarbowym,
 • na poczcie.

 

Kto może dostać orzeczenie

 

Każdy, kto spełni poniższe warunki:

 • ma więcej niż 16 lat,
 • ma naruszoną sprawność organizmu.,
 • przez swoje ograniczenia:
 • jest osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do jej schorzenia,
 • wymaga opieki lub pomocy od innych,
 • ma problemy z codziennymi czynnościami i potrzebuje urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu — na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.

 

To, że spełniasz te warunki, nie oznacza, że automatycznie dostaniesz orzeczenie. Skład orzekający musi zbadać zakres twoich ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

 

Jakie są stopnie niepełnosprawności

 

Są trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. Znaczny. Możesz go dostać, jeśli spełnisz poniższe warunki:
 • przez swój stan zdrowia jesteś osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebujesz przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia,
 • nie możesz samodzielnie funkcjonować i jesteś osobą całkowicie zależną od opieki innych osób przez więcej niż 12 miesięcy (na przykład wymagasz pielęgnacji, karmienia, mycia).
 1. Umiarkowany. Możesz go dostać, jeśli spełnisz poniższe warunki:
 • przez swój stan zdrowia jesteś osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebujesz przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia,
 • potrzebujesz czasowej albo częściowej pomocy innych osób przez więcej niż 12 miesięcy.
 1. Lekki. Możesz go dostać, jeśli spełnisz poniższe warunki:
 • przez swój stan zdrowia masz duże ograniczenia w funkcjonowaniu i możesz pracować tylko częściowo, na przykład na pół etatu,
 • masz problemy w codziennych czynnościach i potrzebujesz urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu — na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.

 

Kto składa wniosek

 

 • osoba niepełnosprawna — jeśli ma więcej niż 18 lat,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator — jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest ubezwłasnowolniona,
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej — jeśli zgodzi się na to osoba niepełnosprawna, jej rodzic, opiekun prawny albo kurator.

 

Kiedy złożyć wniosek

 

 • w dowolnym momencie — jeśli składasz wniosek pierwszy raz,
 • najwcześniej 30 dni przed końcem ważności orzeczenia — jeśli masz już orzeczenie i kończy się czas, na jaki zostało wydane.

 

Co zrobić

 

 1. Przygotuj wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i druk zaświadczenia lekarskiego.
 2. Idź na wizytę do lekarza, u którego się leczysz. Poproś, żeby wypełnił zaświadczenie o twoim stanie zdrowia.
 3. Wypełnij wniosek.
 4. Zbierz pozostałe dokumenty.
 5. Złóż wniosek i dokumenty w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pamiętaj, że zaświadczenie lekarskie jest ważne tylko 30 dni od dnia wystawienia.
 6. Czekaj na pismo z informacją o terminie posiedzenia składu orzekającego. Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy.
 7. Idź na posiedzenie w wyznaczonym terminie. Skład orzekający zbada cię i ustali zakres twoich ograniczeń oraz stopień niepełnosprawności.
 8. Czekaj na orzeczenie. Dostaniesz orzeczenie o:
 • lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, lub niezaliczeniu do żadnego ze stopni niepełnosprawności.
 • Możesz je dostać na stałe albo na określony czas (skład orzekający oceni, czy może się poprawić twoja zdolność do prawidłowego funkcjonowania).
 1. Jeśli dostaniesz ostateczne orzeczenie — możesz złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Dzięki takiej legitymacji możesz korzystać z ulg i uprawnień.

Ostateczne orzeczenie to orzeczenie wydane przez:

 • powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności — jeśli przez 14 dni osoba, która dostała to orzeczenie, nie złożyła odwołania do wojewódzkiego zespołu, czyli od 15. dnia orzeczenie staje się ostateczne,
 • wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności — w dniu jego wydania orzeczenie staje się ostateczne.

 

Gdzie złożyć wniosek, o wydanie orzeczenia

 

W powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w twoim miejscu:

 • stałego pobytu (zameldowania),

Pobytu — jeśli jesteś:

 • poza miejscem zameldowania dłużej niż 2 miesiące (na przykład w szpitalu albo u rodziny),
 • osobą bezdomną,
 • w zakładzie karnym albo poprawczym,
 • w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia.

 

Co przygotować

 

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności — weź w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności albo pobierz ze strony internetowej zespołu — jeśli go udostępnia,
 • zaświadczenie lekarskie o twoim stanie zdrowia — weź w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności albo pobierz ze strony internetowej zespołu — jeśli go udostępnia. Zanieś zaświadczenie do lekarza, u którego się leczysz i poproś, żeby je wypełnił. Jest ono ważne 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy lekarz je wypełni,
 • dokumenty, które potwierdzają twój stan zdrowia:
 • dokumentację medyczną — na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności — jeśli takie masz. Na przykład opinia psychologiczno-pedagogiczna.

 

Jeśli chcesz dostać legitymację osoby niepełnosprawnej, przygotuj dodatkowo:

 

 • wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej — weź w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności albo pobierz ze strony internetowej zespołu — jeśli go udostępnia,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • twoje aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm × 45 mm.

 

Jeśli chcesz wziąć ksero dokumentów — weź też ze sobą oryginały do wglądu.

 

Ile będziesz czekać

 

Pismo z informacją o terminie posiedzenia dostaniesz:

 • do miesiąca od złożenia kompletnego wniosku,
 • do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku — jeśli okaże się, że twoja sprawa jest skomplikowana i zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie potrzebował więcej czasu na jej rozpatrzenie.

 

Jeśli tak się stanie — zespół uprzedzi cię, że termin będzie dłuższy i wyjaśni dlaczego.

Jeśli nie możesz przyjść na posiedzenie, na przykład przez nagłą chorobę albo wypadek, i jeśli:

 • wyjaśnisz swoją nieobecność do 14 dni od dnia, kiedy miało być posiedzenie — zespół wyznaczy nowy termin posiedzenia,
 • nie usprawiedliwisz swojej nieobecności — zespół nie rozpatrzy twojej sprawy.

Może okazać się, że przez swój stan zdrowia nie możesz przyjść na posiedzenie przez dłuższy czas. Poproś wtedy swojego lekarza o zaświadczenie, które to potwierdzi, i przekaż je do zespołu. Jeśli okaże się, że dokumenty, które potwierdzają twój stan zdrowia, są wystarczające — wtedy zespół wyda orzeczenie bez badania (zaocznie). Jeśli okaże się, że badanie jest niezbędne — zespół poinformuje cię o tym. W takiej sytuacji napisz i złóż do zespołu wniosek o przeprowadzenie badania w miejscu, w którym przebywasz.

 

Orzeczenie dostaniesz do 14 dni kalendarzowych od posiedzenia. Możesz je dostać:

 • pocztą na adres, który wpiszesz we wniosku,
 • w zespole — jeśli chcesz odebrać osobiście. Poinformuj o tym zespół zanim wyśle orzeczenie pocztą, na przykład w dniu posiedzenia.

 

Zespół zapozna się z całą dokumentacją. Jeśli okaże się, że brakuje jakiegoś dokumentu — pisemnie poprosi cię o uzupełnienie i poda termin, do którego musisz to zrobić. Jeśli nie uzupełnisz dokumentacji — zespół nie wyda orzeczenia (pozostawi sprawę bez rozpoznania). Jeśli w dokumentach będą sprzeczne informacje — możesz dodatkowo dostać skierowanie na specjalistyczne badania do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Takie badania są bezpłatne. Może cię też poprosić o wykonanie innych badań we własnym zakresie i dostarczenie wyników.

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem

 

Możesz odwołać się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Odwołanie zaadresuj do wojewódzkiego zespołu, ale złóż w powiatowym zespole. Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania orzeczenia.

 

Jeśli nie zgodzisz się też z orzeczeniem wojewódzkiego zespołu — możesz odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie zaadresuj do sądu, ale złóż w wojewódzkim zespole. Masz na to miesiąc od otrzymania orzeczenia wojewódzkiego zespołu.