Jak odliczyć od podatku zakup lekarstw

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista.

Odliczeniem objęta jest nadwyżka wydatków podatnika ponad 100 zł miesięcznie.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10.080 zł w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:

  1. a)  sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  2. b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  3. c) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest każdy dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku.

Odliczeń dokonuje się:

  • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody:
  1. a) z działalności gospodarczej,
  2. b) z najmu, dzierżawy

–  podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

  • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy lub z broszurą informacyjną „Ulga rehabilitacyjna”.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 12  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/