Projekt „Wybierz Samodzielność 2018”

Organizator:
Fundacja Vis Maior
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10
02-366 Warszawa
Tel. 22 370 28 75
Zapraszamy do udziału w projekcie „Wybierz samodzielność 2018”, dofinansowanym ze środków PFRON.
Oferujemy:
– konsultacje psychologiczne/ terapeutyczne
– orientację przestrzenną i/lub czynności życia codziennego – zajęcia indywidualne
– Kurs komputerowy na poziomie podstawowym – zajęcia grupowe. 5 grup po 3 osoby. Zajęcia częściowo odpłatne. Udział w całym kursie (20 godzin) kosztuje 30zł. Dla 3 osób z odległych części województwa mazowieckiego zorganizujemy kurs wraz z zakwaterowaniem.
– kurs komputerowy dla średniozaawansowanych – zajęcia indywidualne, częściowo odpłatne. Udział w kursie (30 godzin) kosztuje 63zł
– Kurs języka angielskiego – 2 grupy – poziom podstawowy i średniozaawansowany (po 6 osób w każdej z grup).
warsztaty ze stylizacji – indywidualne i grupowe zajęcia ze stylistą i tyflopedagogiem.
– warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego
– warsztaty z wykorzystania nowoczesnych technologii
– wsparcie techniczne – pomoc w aktualizacji oprogramowania, niewielkie naprawy sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne itp.
– asystent – osoby, które rozpoczynają rehabilitację, będą mogły skorzystać z ok. 5 godzin wsparcia asystenta. Zasady skorzystania z tej formy wsparcia będą omówione w Regulaminie.
Kogo zapraszamy do projektu?
1. osoby niewidome lub słabowidzące z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
2. Osoby pełnoletnie
3. Mieszkańców województwa mazowieckiego
4. Osoby, które w terminie od 01.01.2018 nie biorą udziału w zajęciach tego samego typu w ramach innego projektu, dofinansowanego przez PFRON.
Co zrobić, by zgłosić się do projektu?

1. Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który znajduje się na stronie fundacji.
2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do fundacji.
3. Dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności
4. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w kursie języka angielskiego są zobowiązane wypełnić test sprawdzający poziom umiejętności.
5. Osoby ubiegające się o udział w kursie komputerowym dla średniozaawansowanych są zobowiązane do wypełnienia ankiety określającej poziom umiejętności.
Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do fundacji osobiście lub tradycyjną pocztą adres Fundacja Vis Maior
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10 02-366 Warszawa .
Prosimy również, jeśli to możliwe, o wysłanie formularza drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.
Osoba, która dokona zgłoszenia telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną i zostanie zakwalifikowana do projektu, będzie zobowiązana do dostarczenia do fundacji podpisanych formularzy zgłoszeniowych.
Dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu.
Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane o wynikach rekrutacji.
Zastrzegamy sobie prawo doboru instruktorów do kursantów.
Formularze zgłoszeniowe oraz informacje o projekcie są dostępne na stronie projektu.