Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania oceniającego stopień zrozumiałości umów stosowanych w sektorze finansowym przez klientów


Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DZF), Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 w Warszawie, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania oceniającego stopień zrozumiałości umów stosowanych w sektorze finansowym przez klientów.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie usługa polegająca na przeprowadzeniu badania oceniającego stopień zrozumiałości umów stosowanych w sektorze finansowym, zarówno tych obecnie dostępnych dla klientów, jak i ich wersji poddanych “uproszczeniu” zgodnie z zasadami prostego języka (do dwóch poziomów „uproszczenia”). Badanie ma na celu sprawdzenie w jaki sposób użycie prostego języka wpływa na poziom zrozumienia dokumentów stosowanych w sektorze finansowym przez odbiorcę – zarówno tzw. “przeciętnego” konsumenta, jak i osobę ze szczególnymi potrzebami, tj. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w spektrum autyzmu oraz osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
Na podstawie badania Wykonawca sporządzi raport zawierający jego wyniki jak również rekomendacje wraz z przykładowymi propozycjami zapisów, sformułowań, które będą mogły być zastosowane w treści dokumentów o świadczenie usług finansowych celem dostosowania ich do zasad prostego języka.

Informacje o ofercie:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2024 r., w wersji elektronicznej – na adres email: dominika.wierzbowska@mfipr.gov.pl

Elementy oferty:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wykaz osób zaangażowanych do realizacji zamówienia
  3. Wykaz usług
  4. Aktualny wypis z właściwego rejestru REGON lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Kryteria oceny:

Kryteriami oceny przyszłych ofert będą: cena, zakres oferty i propozycje dot. zastosowania technik badawczych, klauzule społeczne. Więcej na temat kryteriów i sposobu obliczania punktacji w warunkach udziału w postępowaniu.
Zamówienie zostanie zrealizowane bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 907, j.t., z późn. zm.), zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.
Zamawiający przewiduje budżet zamówienia, w kwocie nie wyższej niż 100 000 zł netto.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93., j.t.). Złożenie oferty przez zainteresowane podmioty nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy na realizację usługi.
Osoba do kontaktu:
Dominika Wierzbowska: tel. 22 273 86 04, e-mail: dominika.wierzbowska@mfipr.gov.pl

Załączniki:

Warunki udziału w postępowaniu (DOC 88 KB)
Wzór formularza ofertowego (DOC 46 KB)
Wzór wykazu usług (DOC 33 KB)
Wzór wykazu osób (DOC 57 KB)
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC 138 KB)


 

Źródło: mat. ogłoszeniodawcy