Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. To nawet 3176,88 zł.

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o świadczeniu wspierającym, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.
Rząd chce wprowadzić nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami, które mają największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Świadczenie wspierające będzie mogło wynieść nawet 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176,88 zł. Będzie skierowane bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością, bez względu na wiek i osiągany dochód. Nowe przepisy przewidują także możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.
W 2015 r. na wsparcie osób z niepełnosprawnością przeznaczone było 15,5 mld zł. Tymczasem w 2022 r. rząd przeznaczał na ten cel już ponad 37 mld zł. Oznacza to wzrost w ciągu 7 lat o ponad 21,5 mld zł, czyli o prawie 140 proc.
– Uważamy, że państwo musi być solidne i solidarne. Musi być aktywne i empatyczne. Państwo musi się wczuwać w trudny los osób, które nie mogą wyłącznie same o siebie zadbać. Tak budujemy model państwa opiekuńczego, model państwa społecznie wrażliwego – zaznaczył Premier Mateusz Morawiecki.

Najważniejsze rozwiązania

  1. • Świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, bez względu na jej wiek oraz dochód (brak kryterium dochodowego).
  2. • Wsparcie będzie wolne od egzekucji i będzie przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia (osoby, które mają prawo do renty socjalnej, nadal będą mogły ją pobierać).
  3. • Kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, która w 2023 r. wynosi 1588,44 zł. Wsparcie będzie przysługiwać w wysokości od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej:
  4. •  I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 200 proc. renty socjalnej.
  5. • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 100 proc. renty socjalnej.
  6. • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 50 proc. renty socjalnej.
  7. • Potrzebę wsparcia będą ustanawiały zespoły wojewódzkie, w zależności od indywidualnej potrzeby danej osoby. Co ważne, procedura nie będzie łączyć się z koniecznością uzyskania nowego bądź zmiany już posiadanego orzeczenia. Wszystkie uprawnienia wynikające z obecnych orzeczeń pozostaną bez zmian.
  8. • W pierwszym roku, na nowe świadczenie rząd przeznaczy 3,7 mld zł, natomiast w kolejnych będzie to ok. 5-6 mld zł.
  9. • Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości, z możliwością dorabiania do corocznego limitu w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.
  10. • Dla opiekunów, którzy zaprzestaną sprawowania opieki w związku z wprowadzeniem świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami, uruchomiony zostanie specjalny program ich aktywizacji z budżetem 100 mln zł rocznie. Osoby te będą mogły również otrzymywać odpowiednio zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne.

– To dzięki skutecznej polityce budżetowej, dzięki naprawie finansów publicznych – możemy przeznaczać dodatkowe, potężne środki, które widać też na rosnących wydatkach z budżetu na osoby z niepełnosprawnościami. To jest ten kolejny przełom w polityce społecznej, który niniejszym się dzieje – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.


 

Źródło: KPRM