Powstanie 16 nowych mieszkań chronionych w Wielkopolsce

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowy z samorządami, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie nowych mieszkań chronionych dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ramach rządowego programu „Za życiem”. Nowe mieszkania powstaną w Swarzędzu, Chodzieży, Obrzycku, Jaraczewie, Pniewach i Pile.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki dofinansowaniu o łącznej kwocie ponad 3,2 mln zł powstanie 16 mieszkań w Wielkopolsce dla 39 osób.
– Mieszkania chronione mają służyć temu, aby osoby niepełnosprawne mogły normalnie funkcjonować w swojej codzienności. To kolejne projekty z rządowym dofinansowaniem, które pokazują jaką troską obejmujemy tych najsłabszych – mówi wojewoda Michał Zieliński.
Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.
W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samo-dzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.
W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności nie-zbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.
Gmina Swarzędz dzięki dofinansowaniu w wysokości 280 tys. zł planuje w ramach programu utworzenie 1 mieszkania chronionego treningowego dla 3 osób. W Chodzieży samorząd utworzy dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 266 tys. zł 2 mieszkania wspierane dla 9 osób legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na ten cel przeznaczone zostały 2 lokale w budynku wielorodzinnym. Z kolei w Obrzycku powstaną pierwsze 2 mieszkania chronione wspierane dla 4 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dzięki dofinansowaniu w kwocie 880 tys. zł. Najwyższą dotację otrzymała gmina Jaraczewo – ponad 1,3 mln zł. Pozwoli to na utworzenie 6 mieszkań wspieranych dla 14 osób. Gmina Pniewy prowadzi od wielu lat placówkę w formule mieszkań chronionych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 376 tys. zł w ramach programu gmina planuje utworzenie 4 mieszkań w tym 1 treningowego i 3 wspieranych dla 7 osób. Również w Pile powstanie mieszkanie treningowe dla 2 osób, które zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 94 tys. zł.


 

Źródło: Biuro Prasowe Wojewody Wielkopolskiego