O Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą na konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

O Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą, współczesnych tendencjach w rozwoju edukacji włączającej w ujęciu międzynarodowym, wsparciu kadry pedagogicznej oraz współpracy szkół specjalnych z ogólnodostępnymi dyskutują uczestnicy dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W inauguracji wydarzenia wzięła udział wiceminister Marzena Machałek.
– Konferencja jest zakończeniem bardzo istotnego etapu pracy, a także przejawem świadomości, że dzieci z różnorodnymi problemami są także w ogólnodostępnych szkołach, jak i przedszkolach oraz że każde dziecko potrzebuje wsparcia i najważniejsze, by takie wsparcie otrzymało jak najwcześniej – powiedziała wiceminister Marzena Machałek podczas konferencji ORE „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich”.
Sekretarz Stanu w MEiN w swoim wystąpieniu przybliżyła przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z ekspertami i specjalistami rozwiązania, których celem jest wsparcie uczniów z różnorodnymi potrzebami. Zaznaczyła, że w polskim systemie oświaty ponad 60 proc. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczy się w szkołach ogólnodostępnych, a ponad 30 proc. dzieci w szkołach doświadcza problemów psychologicznych: – Polska szkoła musi na te wyzwania odpowiedzieć i odpowiada – wskazała.
Wiceminister Marzena Machałek mówiła również o dodatkowych zajęciach specjalistycznych dla uczniów, uruchomieniu nowych, finansowanych przez resort kierunków studiów podyplomowych oraz środkach finansowych na zwiększenie liczby etatów psychologów i pedagogów w szkołach.
Podczas inauguracji konferencji wiceminister Marzena Machałek odczytała list, który do uczestników wydarzenia skierował Minister Edukacji i Nauki. Szef MEiN przedstawił w nim komplementarność działań związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży: – Zapewnienie dzieciom i młodzieży niezbędnego, zrównoważonego wsparcia w procesie nauki szkolnej jest jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wobec wzrastającej liczby uczniów wymagających specjalistycznej pomocy istotną kwestią stało się stworzenie dla nich przestrzeni sprzyjającej zdobywaniu sukcesów edukacyjnych, ale także budowaniu relacji w społeczności szkolnej czy lokalnej.
– W ramach działań na rzecz edukacji wysokiej jakości dla wszystkich powstały do tej pory 23 Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą. Ponad 200 mln zł – poza subwencją oświatową przeznaczoną na kształcenie specjalne – przekazano też na szkolenia dla specjalistów, organów prowadzących, a także materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz działania pilotażowe” – wskazał Minister Edukacji i Nauki.
W swoim liście minister Przemysław Czarnek zapewnił, że każda z inicjatyw MEiN, opracowanych wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, jak również przedstawicielami szkół, organów prowadzących, poradni psychologiczno-pedagogicznych i organizacji pozarządowych  ma na celu włączenie młodych ludzi w życie społeczne i pomoc w osiąganiu pełni rozwoju osobistego na miarę indywidualnych możliwości: – Głęboko wierzę w to, że każde z tych przedsięwzięć to najlepsza droga do uzyskania przez dzieci i młodzież jak największej samodzielności na dalszych etapach rozwoju – dodał.
Konferencja ORE jest w całości poświęcona wyzwaniom i szansom wynikającym ze zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Wydarzenie zgromadziło  ekspertów – teoretyków i praktyków. Uczestnicy spotkania będą rozmawiać m.in. na temat roli wsparcia specjalistycznego w działaniach na rzecz edukacji włączającej w krajach europejskich, rekomendacjach wynikających z rozwiązań międzynarodowych i współczesnych tendencjach w rozwoju edukacji włączającej. Poznają także rozwiązania w tym zakresie realizowane w systemach oświaty Włoch, Niemiec, Portugalii czy Gruzji oraz krajów skandynawskich.
Przedmiotem dyskusji były także: Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą, kwestia zapewnienia edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów, jak również szanse i wyzwania związane ze współpracą szkół specjalnych i ogólnodostępnych.


 

Źródło: MEiN