Unia Metropolii Polskich w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych

Przypadający 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, to okazja do przybliżenia mieszkańcom problemów z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami, a także przypomnienia o tym, jak ważne jest zapewnienie im dostępności do wszystkich aspektów życia.
Święto zostało ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992).
W obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami włączają się także Miasta Unii metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, które o tej grupie swoich mieszkańców pamiętają nie tylko od święta.

Lublin

Rok 2021 to rozpoczęcie realizacji kolejnej edycji Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami. Tematem przewodnim nowego Programu w latach 2021-2025 jest dostępność. Program wyznacza kierunki działań i precyzuje zadania do realizacji w zaplanowanym okresie.
– Jednym z priorytetów w działalności społecznej naszego miasta jest zapewnienie pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz stwarzanie warunków do możliwie samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym dla mieszkańców z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Konsekwentnie rozwijamy naszą ofertę działań kierowanych do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zarówno w zakresie wsparcia i usług społecznych świadczonych w środowisku zamieszkania, jak i innowacyjnej bazy usług instytucjonalnych, usług prozatrudnieniowych, sportowych czy kulturalnych. Zawsze staramy się reagować na sygnalizowane przez mieszkańców problemy i projektujemy nowe rozwiązania zgodnie z ich potrzebami. Dzięki angażowaniu środków własnych, ale także dzięki środkom zewnętrznym, jakie pozyskujemy z PFRON, z Funduszu Solidarnościowego, czy też programów unijnych mamy możliwość tworzenia nowoczesnego systemu usług, coraz szerzej dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Białystok

Od początku grudnia w Białymstoku działa Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Prezydent Tadeusz Truskolaski powołał na to stanowisko Katarzynę Subietę, która zawodowo zajmuje się polityką zdrowotną, uzależnieniami i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wspieraniem projektów realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jest też Wiceprezesem i Koordynatorem lokalnym Miasta Białystok w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich.
– Jeżeli człowiek sam jest sprawny, to potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie widzi. Jednak wystarczy usiąść na wózku i spróbować wjechać na wysoki krawężnik. Wtedy zauważa się, jaki jest to problem. Dlatego też musimy się lepiej wsłuchiwać w głosy osób z niepełnosprawnościami, i taką rolę pełnomocnik będzie spełniał – mówi Prezydent Tadeusz Truskolaski.

Poznań

Miasto Poznań od kilku lat konsekwentnie zmienia przestrzeń publiczną tak, by była ona przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej sprawności. Wprowadza tzw. Standardy Dostępności – czyli zbiór wytycznych, które są stosowane w planowaniu i realizowaniu nowych inwestycji lub remontów. Są one oparte o zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami, seniorów, przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów.
– Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypomina, jak ważna jest dostępność do wszystkich miejskich usług – podkreśla Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania. – Dlatego konsekwentnie zmieniamy Poznań na lepsze, by stworzyć miasto, w którym dobrze się żyje każdemu, niezależnie od stopnia sprawności. W tym wyjątkowym dniu życzę wszystkim osobom z niepełnosprawnościami zdrowia i siły do pokonywania codziennych trudności. Mam nadzieję, że otaczający nas świat będzie coraz bardziej otwarty na Państwa potrzeby.
Nad dostępnością przestrzeni miejskiej czuwa Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, powołana rok temu koordynatorka ds. dostępności Urzędu Miasta Poznania oraz koordynator ds. dostępności przestrzeni publicznej zatrudniony w Zarządzie Dróg Miejskich. Wraz z pełnomocniczką prezydenta miasta ds. osób z niepełnosprawnościami opiniują koncepcje i projekty inwestycji miejskich – sprawdzają, czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i konsultują je z projektantami.

Wrocław

We Wrocławiu nad dostępnością przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami czuwa Biuro Wrocław Bez Barier, współpracujące m.in. z Wrocławskim Parkiem Technologicznym (WPT).
– W WPT na co dzień wspieramy aktywność zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami w naszym Integracyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości SKRZYNIA, który rozpoczął działalność na początku tego roku. Stworzyliśmy go po to, by wspierać rozwój biznesu i przedsiębiorczości bez barier – wyjaśnia Dominik Marzec, Dyrektor Działu ds. Wspierania Przedsiębiorczości z WPT.
Inkubator jest miejscem przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod kątem architektonicznym, ale jego najważniejszym celem jest wspieranie ich w zakresie aktywizacji zawodowej.
W trakcie 5-letniego okresu z jego wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy z różnych branż. Dodatkowe, specjalistyczne wsparcie w Centrum Informacyjnym znajdą firmy prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami oraz przedsiębiorstwa, które je zatrudniają lub chcą zatrudnić.

Dostępność, integracja i godna praca

Celem Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.
To święto ma co roku inny, określany przez ONZ, temat przewodni. W poprzednich latach były to kwestie takie, jak e-dostępność, społeczeństwo integracyjne czy godna praca osób  z niepełnosprawnościami.
W 2021 r. jego tematem jest przywództwo i udział osób z niepełnosprawnościami w budowaniu świata po pandemii COVID-19.


 

Źródło: UMP im. Pawła Adamowicza