Mazowieckie: Za nami II Mazowiecki Konwent Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych

22 października w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej odbył się II Mazowiecki Konwent Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych. Był on poświęcony m.in. dyskusji o potrzebie powołania pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami w powiatach, a także o jego kompetencjach i roli, jaką mógłby odegrać na poziomie powiatu.
Według oficjalnych danych z narodowego spisu powszechnego z 2011 r., osoby z niepełnosprawnościami stanowią prawie 10% całej populacji województwa mazowieckiego. Jednak dane te nie oddają w pełni obrazu, ponieważ nie ma spójnego systemu orzecznictwa. Niezależnie od skali ważniejsze jest zauważenie zjawiska i podejmowanie adekwatnych działań.

– Bardzo inspirujące spotkanie z przedstawicielami powiatów – i tych, którzy już wybrali swoich pełnomocników do spraw osób z niepełnosprawnościami, i tych, którzy decydują się takie osoby powołać. Temat ważny, tym bardziej, że przed nami nowe wyzwania i nowe możliwości związane ze środkami unijnymi. Potrzebna jest współpraca między samorządem województwa i samorządami lokalnymi, która pozwoli jeszcze więcej zrobić na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, a także zwiększyć dostępność z jednej strony do kultury, z drugiej np. do ochrony zdrowia. Widzę tu ogromną rolę pełnomocników i zachęcam do ich powoływania
– mówił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Jaką moc ma pełnomocnik?

O swojej misji i prowadzonej działalności mieli okazję mówić zarówno minister Paweł Wdówik, jak i Artur Świercz – pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób niepełnosprawnych, a także pełnomocnicy z powiatów: ciechanowskiego, piaseczyńskiego i sierpeckiego.
Zarząd województwa mazowieckiego już od 16 lat powołuje swojego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

– To nie jest obowiązek ustawowy samorządu województwa, ale tak właśnie widzimy współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Według nas istnieje potrzeba wskazania osoby, która będzie koordynować i wspierać działania prowadzone w ramach wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu
– tłumaczyła członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

– Jestem swego rodzaju łącznikiem między potrzebami osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, stowarzyszeń, fundacji zajmujących się tym obszarem, a zarządem województwa. To łączenie dwóch światów to z jednej strony zbieranie zapotrzebowania tak, by zarząd mógł odpowiadać odpowiednio zbudowanymi programami, planowaniem projektów, dzięki którym będziemy podnosić jakoś życia osób z niepełnosprawnościami
– wyjaśniał Artur Świercz pełnomocnik zarządu województwa.

Na temat dobrych praktyk w strukturach powiatu opowiedzieli: Jolanta Przybyłowska, pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim, Wojciech Rychter, powiatowy pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w powiecie sierpeckim oraz Kinga Krzemińska-Puzio, pełnomocnik Starosty Piaseczyńskiego do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami w powiecie piaseczyńskim.

– Naszym wspólnym celem jest pomoc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Myślę, że tego typu inicjatywa, jak Konwent Mazowieckich Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych jest niezbędna. Cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni na to spotkanie. Mam nadzieję, że ta nasza współpraca przełoży się na konkretne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
– dodała Kinga Krzemińska-Puzio, pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami z powiatu piaseczyńskiego.

Jolanta Przybyłowska, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim, dodaje, że spotkania pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych nagłaśniają potrzebę tworzenia takich stanowisk.

– Niepełnosprawnych osób na Mazowszu jest bardzo dużo. Myślę, że po tym spotkaniu starostowie czy wójtowie podejmą decyzje, by zatrudniać takich pełnomocników na swoim terenie
– tłumaczyła Joanna Przybyłowska.

– To już jest drugi konwent pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych. Pierwszy odbył się w 2019 roku, po to, aby ci pełnomocnicy, którzy pracują na terenie województwa mazowieckiego wiedzieli jaką mają rolę, kompetencje i w jakim kierunku mogą działać
– dodał Wojciech Rychter, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych z powiatu sierpeckiego.

Poza tym w trakcie konwentu, Jacek Zalewski, przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, omówił również potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie opieki medycznej.

Pomoc w liczbach

Sukcesywnie zwiększać udział osób z niepełnosprawnościami we wszystkich sferach życia – taki jest cel działań samorządu województwa.
Tylko w tym roku ze środków PFRON na rehabilitację i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz stworzenie dostępnej do tego przestrzeni przyznano województwu mazowieckiemu prawie 17,7 mln zł. W ten sposób ponad 5,6 mln zł wsparło dofinansowanie robót budowlanych, ponad 8,7 mln zł zaplanowano na tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej, a ponad 3,3 mln zł otrzymały organizacje pozarządowe na działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ze środków własnych samorządu województwa na dofinansowanie kosztów działania „zazów” przeznaczona została kwota ponad 1,7 mln zł. Dzięki temu wiele osób z niepełnosprawnościami może czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, rozwijać się, a także inspirować innych.
Obecnie na terenie województwa mazowieckiego działa dziewięć zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudnienie znajduje 298 niepełnosprawnych pracowników, a jeszcze w tym roku działalność rozpoczną dwa kolejne zakłady w Płocku i Pułtusku.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS