Zakłady aktywności zawodowej z większym wsparciem

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji tzw. specustawy covidowej dotyczący zwiększenia wsparcia dla prowadzących zakłady aktywności zawodowej, o co wnioskowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
– Pracodawcy prowadzący zakłady aktywności zawodowej nierzadko zmagają się z trudnościami związanymi z pandemią koronawirusa, spadkiem przychodów, przestojami. Dlatego zależy nam na zwiększeniu wsparcia dla nich w tym trudnym czasie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodaje, zmiany wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez  organizatorów zakładów aktywności zawodowej.

Najważniejsze zmiany i rozwiązania:

  1. • Pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika, a więc zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków. Dotychczas rekompensata dotyczyła wyłącznie wynagrodzenia pracownika.
  2. • Doprecyzowanie sposobu obliczania przez pracodawcę proporcji liczby dni przestoju oraz spadku przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej.
  3. • Zmiana katalogu dokumentów potwierdzających spadek przychodów z działalności wytwórczej lub usługowej (zamiast dokumentów poświadczających spadek przychodów z działalności wprowadzono obowiązek składania przez pracodawcę oświadczenia).
  4. • Wydłużenie terminu składania przez pracodawcę wniosku o rekompensatę kosztów płacy (w związku z umożliwieniem uzyskania rekompensaty kosztów płacy zamiast dotychczasowego wynagrodzenia) – do 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy wniosek.

PFRON – co się zmieni?

Stan epidemii uniemożliwia terminowe wykonanie umów zawieranych pomiędzy beneficjentami środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a instytucjami, które przyznają dane środki. Konieczne jest więc umożliwienie aneksowania umów i wykorzystania środków w 2021 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie miał dostęp do danych pochodzących z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności. Umożliwi to weryfikację orzeczeń o niepełnosprawności oraz pozwoli na zwolnienie wnioskodawców z obowiązku przedkładania orzeczeń lub ich kopii i zastąpienie ich oświadczeniami weryfikowanymi przez urzędników.
Uproszczony zostanie także obowiązek informacyjny dotyczący obniżonych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracodawców posiadających certyfikat dostępności. Doprecyzowano również wydawanie przez PFRON decyzji na wydatkowanie środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.


 

Źródło: MRiPS