Koronawirus w Polsce: Specjalny zasiłek opiekuńczy po nowemu. Co się zmieniło?

Opublikowane w poniedziałek w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające poprzednie regulacje w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczy kilku z zapowiadanych wcześniej kwestii zmian w obostrzeniach i środkach zapobiegawczych w walce z pandemią.
– Jeżeli chodzi o zasiłek opiekuńczy, to zgodnie z rozporządzeniem podstawą do jego wypłaty jest złożenie przez osobę ubezpieczoną wniosku o konieczność opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, którzy zostali poddani obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Oświadczenie powinno zawierać odpowiednie dane oraz podpis ubezpieczonego. Jak czytamy w rozporządzeniu „pracodawca albo podmiot obowiązany (…) może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu”.
Dotyczy to zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  1. • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat
  2. • innym chorym członkiem rodziny
  3. • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

Rozporządzenie Rady Ministrów weszło w życie od 3 listopada br. – z wyjątkiem przepisu dotyczącego wypłaty zasiłku opiekuńczego, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 października 2020 r.


 

Źródło: MRiPS