Rekomendacje i instrukcje dla DPS-ów, zaktualizowane przez MRiPS i GIS

Chodzi przede wszystkim o to, by zapewnić placówkom ciągłość ich funkcjonowania, ale też zapewnić bezpieczeństwo pracownikom placówek i ich podopiecznym, dlatego zaktualizowaliśmy instrukcje dla domów pomocy społecznej – powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z głównym inspektorem Sanitarnym zaktualizowało rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich osób przebywających w placówkach: osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych i chorych wymagających całodobowej opieki, a także personelu.
Zgodnie z zaktualizowanymi rekomendacjami na terenie placówki przebywać mogą jedynie osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu, które nie wykazują objawów zakażenia. Ograniczone – w miarę możliwości – powinny zostać aktywności mieszkańców poza terenem placówki. Jednocześnie, również w miarę możliwości, powinno się zapewnić mieszkańcom kontakt z rodzinami i siecią wsparcia poza placówką, np. w wydzielonym do tego pomieszczeniu z zamontowaną przegrodą pleksi lub przeszkloną oraz z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych. Wolontariuszom, pracownikom i innym osobom z zewnątrz należy – za ich zgodą – zmierzyć temperaturę ciała przy wejściu do budynku.
Wiceminister rodziny i polityki Stanisław Szwed wyjaśnił, że „chodzi przede wszystkim o to, by zapewnić placówkom ciągłość ich funkcjonowania, ale też zapewnić bezpieczeństwo pracownikom placówek i ich podopiecznym”. Zauważył, że przebywają w nich osoby najbardziej narażone na koronawirusa, czyli osoby starsze, niepełnosprawne i chore, wymagające całodobowej opieki.
Wśród dalszych wytycznych znalazło się zalecenie, aby zorganizować życie zbiorowe mieszkańców DPS-ów w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zakażenia (m.in. ewentualne spotkania powinny być organizowane w stałych i małych grupach). Podopiecznym należy zapewnić pomoc psychologiczną oraz właściwą opiekę, w tym przede wszystkim w wykonaniu zabiegów higienicznych.
W DPS-ie należy zapewnić ciągłość usług, uwzględniając przy tym zalecenia dotyczące higieny i bezpieczeństwa, czyli m.in.: zapewnienie środków dezynfekcji na bazie alkoholu oraz dostępności mydła i bieżącej wody w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku. Pracownicy, oprócz używania na co dzień osłony ust i nosa, powinni m.in. promować wśród mieszkańców zasady higieny, a także właściwej etykiety postepowania prewencyjnego oraz na bieżąco monitorować stan zdrowia osób, u których nie zdiagnozowano zakażenia – czytamy w rekomendacjach. Zapewniona musi być również ciągłość zaopatrzenia placówek w żywność, środki czystości i ochrony osobistej.
Przy organizacji żywienia należy wprowadzić zasady bezpieczeństwa dla pracowników (m.in. określić odległość stanowisk pracy) oraz zwracać szczególną uwagę na utrzymanie higieny, mycia i dezynfekcji miejsca pracy, opakowań czy sztućców zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Z posiłków, według rekomendacji, można korzystać w miejscach do tego przeznaczonych, a po każdej grupie odbyć się musi czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
„Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że koronawirus nie odpuszcza, sytuacja jest nadal poważna. Na bieżąco staramy się reagować na wszelkie doniesienia, stąd też szereg wytycznych przewidzianych na różne okoliczności” – powiedział Szwed.
Wskazał, że ważnymi wytycznymi są te dotyczące zachowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby przebywającej w placówce. Wtedy zaleca się powiadomienie lekarza pierwszego kontaktu celem uzyskania teleporady, skontaktowanie się z najbliższym szpitalem zakaźnym. Można też zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Osobę z objawami należy odizolować od innych osób przebywających w placówce, a następnie oczekiwać przyjazdu transportu medycznego z zachowaniem reżimu sanitarnego. W razie wystąpienia objawów u pracownika placówki należy odsunąć go od pracy i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
W razie potwierdzonego zakażenia u mieszkańca lub personelu należy wydzielić osobne pomieszczenie, w których takie osoby będą przebywać na czas leczenia, wydzielić strefę, do której pozostali mieszkańcy i personel nie będą mieli wstępu oraz monitorować stan zdrowia izolowanych osób.
Obszar, po którym poruszał się zakażony pracownik lub mieszkaniec, należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Mieszkańców DPS-ów, powracających np. ze szpitala, należy w miarę możliwości poddać testom laboratoryjnym w celu wykrycia obecności wirusa. Dodatkowo – czytamy w wytycznych – rekomendowane jest zastosowanie wobec takich osób co najmniej 10-dniowego odosobnienia od innych podopiecznych. Zaleca się również ograniczenia liczby personelu, który będzie miał kontakt z nowoprzyjętym mieszkańcem, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.


 

Źródło: PAP / Dorota Stelmaszczyk