Minister Jacek Czaputowicz: Polska z całym zaangażowaniem dba o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych

– Polska jest silnie zaangażowana w obronę osób z niepełnosprawnościami. Przykładem tego są projekty realizowane w ramach polskiej pomocy rozwojowej – powiedział szef polskiej dyplomacji, otwierając wydarzenie w ONZ współorganizowane przez Polskę w ramach tygodnia ochrony ludności cywilnej.
W wystąpieniu otwierającym spotkanie minister Czaputowicz podkreślił znaczenie pełnego wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2475 dotyczącej osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych, przyjętej przed rokiem z inicjatywy Polski i Wielkiej Brytanii. Zwrócił się także do uczestników o zidentyfikowanie luk w agendzie ochrony ludności cywilnej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Wskazał przy tym na konieczność promowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomocy takim osobom, zarówno na forum międzynarodowym, jak i na poziomie krajowym.
Szef polskiej dyplomacji wskazał na trudności, jakie napotyka ta grupa osób w przypadku zagrożenia życia lub groźby przemocy. ­– Przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2475 stanowiło pierwszy krok do zmiany tego stanu rzeczy i zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami równego dostępu do podstawowych usług w rejonach konfliktu – stwierdził minister Czaputowicz. Zaznaczył, że rezolucja zachęca państwa do angażowania osób z niepełnosprawnościami w działania humanitarne i zapobiegania konfliktom. Minister zapowiedział dalsze wspieranie przez Polskę działań na rzecz uwolnienia świata od min i wybuchowych pozostałości wojennych.
Dyskusji przewodniczyła Catalina Devandas Aguilar – specjalny sprawozdawca ONZ ds. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Udział w niej wzięli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którzy przedstawili świadectwa poszkodowanych w konfliktach w Syrii, Jemenie i Iraku.
W kadencji  2020-2022 Polska zasiada w Radzie Praw Człowieka ONZ. Jest to najważniejsze forum  współpracy międzyrządowej w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Do zadań Rady  należy pomoc państwom w wypełnianiu zobowiązań z zakresu ochrony praw człowieka poprzez dialog, budowę struktur instytucjonalnych i wsparcie techniczne.
Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób należących do mniejszości religijnych, pozostaje jednym z priorytetów Polski na forum ONZ.


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego MSZ