Ćmielów: Powraca gminno-miejski program refundacji leków

Pilotażowa edycja programu, która odbyła się jesienią 2019 roku objęła pomocą 29 rodzin, a kwota poniesiona w wyniku refundacji leków dla rodzin które skorzystały z programu wyniosła 18 tysięcy złotych.
– Z informacji, jakie uzyskałam, taki program nie funkcjonuje w ościennych gminach, dlatego mi tym bardziej miło, że mieszkańcy zgłaszali się do niego dość licznie. Do dyspozycji mieliśmy środki w wysokości 18 tysięcy złotych. Był to program pilotażowy. Otrzymywałam wiele  pytań od mieszkańców czy ponowimy ten program, oczywiście jak najbardziej tak. Środki, które na ten cel zostały zabezpieczone to w tym roku 40 tysięcy złotych. Myślę, że zostaną w pełni wykorzystane – mówi Joanna Suska, burmistrz miasta i gminy Ćmielów.
Obowiązują limity kwotowe na jedną osobę w wysokości 500 zł. Aby skorzystać z programu, należy się udać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie i dopełnić następujących formalności:

  1. Pobrać i złożyć wniosek o pomoc w formie dofinansowania do zakupu leków
  2. Dołączyć do wniosku zaświadczenia bądź decyzje dokumentujące uzyskanie dochodu netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  3. Dołączyć oryginały faktur za leki
  4. Dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę i konieczność leczenia farmakologicznego – wymóg
    w przypadku osób długotrwale / ciężko chorych;
  5. W przypadku osób niepełnosprawnych – kserokopię orzeczenia

Gmina Ćmielów dokona zwrotu 60% kwoty wydatków na leki jednak nie więcej aniżeli 500,00 zł dla osoby lub rodziny na cały okres obowiązywania programu.
W sprawie szczegółów dot. realizacji niniejszego programu należy się udać do siedziby OPS w Ćmielowie pok. Nr 2.


 

Źródło: OPS Ćmielów