Nowy program Rządu – „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych”

W dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2019 r. Jedną z pozycji uwzględnionych w planie działania stanowi program rządowy Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych.
Proponowany program „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych” jest pierwszym działaniem zdrowotnym dedykowanym bezpośrednio tej grupie społecznej. Program odpowiada zgłaszanemu zapotrzebowaniu społecznemu na zwiększenie dostępności do usług z zakresu rehabilitacji leczniczej.
W następnych latach zakres wsparcia z programu będzie mógł być modyfikowany lub rozszerzany w zależności od bieżących priorytetów zdrowotnych i dostępności działań wspierających dla osób niepełnosprawnych.
Istota rozwiązań ujętych w projekcie
Rozwiązania wskazane w programie mają zapewnić w 2019 r. lepszy dostęp do świadczeń dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniami o stopniu lekkim i umiarkowanym. W pierwszym roku finansowania działań ze środków SFWON, należy uruchomić działania komplementarne wobec rozwiązań ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932). Przedmiotowa ustawa dedykowana jest w głównej mierze osobom powyżej 16 roku życia z prawnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Chcąc zapewnić szybszy dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej także i dla innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, podjęto decyzję o objęciu działaniami programu rządowego osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenia o stopniu lekkim, umiarkowanym bądź orzeczenie równoważne. Celem tworzonego programu jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania pacjenta w środowisku fizycznym, społecznym i gospodarczym oraz utrzymanie go na możliwie stałym poziomie. Poprawa funkcjonowania w środowisku mogłaby skutkować przywróceniem na rynek pracy oraz sprzyjać aktywizacji zawodowej i społecznej grupy docelowej. Program ma na celu umożliwienie  większej aktywności beneficjentów w społeczeństwie, a w sytuacji, kiedy świadczeniobiorca znajduje się pod opieką instytucji prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych (np. Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie) – zapewnić wsparcie ułatwiające powrót do samodzielnego funkcjonowania.
Środki SFWON na realizację programu dostępne od 2019 r. (do 250 mln zł), powinny także pozytywnie oddziaływać na zmniejszenie kolejek w zakresie tych świadczeń dla całej populacji dorosłych obywateli w kraju.


 

Źródło: BIP RM