500 plus dla niepełnosprawnych: Sejm przyjął ustawę

Źródło: MRPiPS


 

Sejm przyjął w piątek ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. „500+” dla osób niepełnosprawnych. To realizacja zapowiedzi złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwsze świadczenia uzupełniające mogłyby być realizowane już od października br.
Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest realizacją zapowiedzi złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego osobom, które ze względu na stopień niepełnosprawności są całkowicie zależne od wsparcia ze strony najbliższych oraz otoczenia, w tym instytucjonalnego.
– Celem ustawy jest dodatkowe wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących osób w postaci świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną. Co ważne, zaproponowane przez nas rozwiązanie ma charakter systemowy, nie jednorazowy, którego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej – tłumaczy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.
Do świadczenia uzupełniającego uprawnione będą osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w projektowanej regulacji orzeczeniem, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy wysokość tych świadczeń nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli dzisiaj 1100 zł.
– Świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej złożony do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wyjaśnia minister Bożena Borys-Szopa.
Warto podkreślić, że świadczenia wypłacane będą w wysokości – 500 zł. Będą zwolnione z opodatkowania i składki na ubezpieczenie zdrowotne, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Dodatkowo świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie byłaby też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.
Z szacunków MRPiPS wynika, że uprawnionych do świadczenia uzupełniającego będzie ok. 500 tys. osób.
Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi jego wypłaty oraz koszty obsługi wniosku finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.