Przedstawiciele Fundacji Mir uczestnikami publicznej prezentacji projektu e-Urząd Skarbowy

19 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyła się publiczna prezentacja ministerialnego projektu e-Urząd Skarbowy.
e-Urząd Skarbowy będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym Ministerstwa Finansów, w którym zalogowany podatnik będzie miał dostęp do informacji podatkowych i będzie mógł online załatwić sprawy urzędowe dotyczące spraw podatkowych.
W spotkaniu wzięły udział 34 osoby, w tym przedstawiciele Ministerstwa Finansów, organizacji pozarządowych, dziennikarze i przedstawiciele firm informatycznych. Poruszono na nim poniższe zagadnienia:

  1. • Ogólna informacja na temat założeń projektu
  2. • Diagnoza potrzeb klientów Krajowej Administracji Skarbowej KAS
  3. • Cele projektu
  4. • Korzyści wynikające z realizacji projektu
  5. • Wskaźniki projektu
  6. • Zasoby informacyjne KAS objęte projektem
  7. • Architektura rozwiązania
  8. • Komplementarność projektu z innymi projektami
  9. • Okres i koszt realizacji projektu oraz harmonogram zamówień publicznych
  10. • Harmonogram projektu

Jakie rozwiązania dostępnościowe dedykowane osobom niepełnosprawnym przewidziano w ramach projektu?

Wskazano, że w ramach Projektu planowane są prace ułatwiające dostępność usług dla osób niepełnosprawnych analogicznie do rozwiązań przyjętych w usłudze Twój e-PIT.
Przewiduje się dostępność spełniającą normy unijne, natomiast sposób implementacji i formy wzmocnienia dla osób niepełnosprawnych będą opracowywane w kolejnych etapach.
Obecnie realizowany jest etap koncepcyjny, określany jest zakres ram realizacji projektu. Szczegółowy zakres projektu zostanie doprecyzowany w ramach prac zespołów specjalistycznych.
Podkreślono, że w produktach zapewniona zostanie zgodność z wymaganiami dotyczącymi dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wybór rozwiązań dostosowany będzie do budowanego narzędzia
czy produktu projektu, techniczne aspekty będą uzależnione od wyników analiz, jak i możliwości technicznego rozwiązania.
Dodatkowo wskazano, że dostosowanie wymagań jest istotnym elementem projektu, a wymagania WCAG i obszaru zapewnienia dostępności będą poddawane każdorazowo analizie już na etapie projektowania rozwiązania.
Projekt został przygotowany w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.