Nieodpłatna pomoc prawna

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!


 

Potrzebujesz porady prawnika? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej. Adwokaci, radcy prawni oraz doradcy podatkowi pomogą ci przed skierowaniem sprawy do sądu lub w sytuacjach, które nie wymagają postępowania sądowego. Darmową pomoc uzyskasz w ponad 1500 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w całym kraju. Sprawdź, jak to zrobić.

Na czym polega darmowa pomoc prawna?

Prawnik:

●poinformuje cię o przepisach oraz prawach i obowiązkach, które ci przysługują,
●powie, jak możesz rozwiązać swój problem prawny,
●pomoże ci napisać pismo, na przykład o rozłożenie długu na raty, wniosek do gminy o przydzielenie mieszkania socjalnego, wniosek o wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy, pismo do ZUS o przeliczenie emerytury czy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.
Jeśli twoja sprawa wymaga postępowania przed sądem — prawnik napisze dla ciebie pismo o:
●zwolnienie z kosztów sądowych,
●ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym,
●ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Prawnik nie pomoże ci napisać pisma w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, które już się toczy.
Postępowanie przygotowawcze to śledztwo albo dochodzenie, które prowadzi lub nadzoruje prokurator w sprawach karnych.
Postępowanie sądowe to postępowanie (proces) przed sądem cywilnym, karnym lub administracyjnym. To ostatnie nazywa się również postępowaniem sądowoadmnistracyjnym.
Dzięki darmowej pomocy prawnej uzyskasz poradę, która dotyczy:
●przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
●prawa pracy,
●prawa cywilnego,
●prawa karnego,
●prawa administracyjnego,
●prawa ubezpieczeń społecznych,
●prawa rodzinnego,
●prawa podatkowego — oprócz spraw podatkowych, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej.
Nie uzyskasz pomocy w sprawach, które dotyczą prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej — z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. W każdym powiecie działają co najmniej dwa takie punkty. Informację o najbliższym punkcie znajdziesz:
●w starostwie powiatowym,
●w urzędzie gminy,
●w urzędzie miasta,
Punkt bezpłatnej pomocy prawnej można także wyszukać korzystając z specjalnej wyszukiwarki na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
■poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
■wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
■sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
■nieodpłatną mediację (w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligotoryjnie), lub
■sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem

Co obejmuje nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.
W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Czym jest nieodpłatna mediacja

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”  („Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora” uchwalone przez Społeczną Radę do spraw ADR powołaną przy Ministerstwie  Sprawiedliwości). Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy „alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej”. Do tej pory  brak było „systemowego rozwiązania zapewniającego dostęp do nieodpłatnej mediacji na etapie przedsądowym”. Dlatego tak istotne jest włączenie mediacji do katalogu nieodpłatnych usług prawnych oferowanych osobom mniej zamożnym, w ramach znowelizowanej ustawy.
W praktyce usługa darmowej mediacji może dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Mediacja  jest świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak poradnictwo obywatelskie.