Zasiłek pielęgnacyjny

To zasiłek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich pielęgnacją.

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

 

153 zł miesięcznie

 

KOMU PRZYSŁUGUJE

 

1. niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia,
2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia,
4. osobie, która ukończyła 75 lat.

UWAGA!
Prosimy pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego, a także osobom przebywającym w instytucji, która zapewnia nieodpłatnie całodzienne utrzymanie.
Nie będzie przysługiwać również w sytuacji, gdy członek Państwa rodziny pobiera już tego rodzaju świadczenie za granicą, chyba że specjalne przepisy (o koordynacji systemów pomocy społecznej) lub też umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodów Państwa rodziny.

 

JAK SIĘ UBIEGAĆ

 

• Żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, potrzebne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
• Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składa się
w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).
• Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego znajduje się tutaj.
Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).
• Do wniosku należy dołączyć:
– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
– orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania
lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
WAŻNE:
Dokumenty te nie są wymagane w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny osoby, która ukończyła 75 lat.

 

OD KIEDY I NA JAKI CZAS

 

>  Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony.

WAŻNE:

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługiwać będzie Państwu do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia.

 

Nabywanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po raz pierwszy:

 

• Jeśli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożycie Państwo w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (jeśli był to np. kwiecień a wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego złożony został w czerwcu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwał od kwietnia).
• Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożyliście Państwo po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie.

WYPŁATA ZASIŁKU

 

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest co miesiąc, po wydaniu decyzji o jego przyznaniu. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia.

Źródło: MPIPS